Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Wijziging van de Wet educatie

"Wij spreken over de Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden
van toezicht. Wie naar die wet kijkt, ziet dat die past in
een veel bredere discussie die op dit ogenblik wordt
gevoerd. Er is een uitgebreide maatschappelijke
discussie gaande over het toezicht op private instellingen
met publieke taken. Die discussie wordt gevoerd in het
onderwijs, de volkshuisvesting en in de zorg en wellicht
zal die ook worden gevoerd in de welzijnssector. Het lijkt
erop dat er na het op afstand plaatsen van bepaalde
taken van de overheid, een inhaalslag moet worden
gemaakt op het punt van het toezicht, omdat dit in een
eerdere fase wellicht wat is vergeten. Ook de Algemene
Rekenkamer heeft hierover een opmerking gemaakt",
aldus Jan Laurier bij de behandeling van deze wetswijziging.

Lees verder

Sturing en botsende beleidsdoelstellingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

“Ik was middelbare scholier tijdens het kabinet-Den Uyl. In die tijd werden heftige debatten gevoerd over de introductie van de middenschool. Ik was toen in hevige verwarring. Ik neigde soms naar de VVD, terwijl ik toch sympathie had voor de Partij van de Arbeid, die ik overigens later ook weer heb ingewisseld”, zo begon Tof Thissen zijn bijdrage aan dit beleidsdebat.
           

Lees verder

beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit"

Britta Böhler: “In het kader van de werkverdeling heb ik het onderwerp "de Europese dimensie" voor mijn rekening mogen nemen. De insteek van de regeringsnota van oktober vorig jaar is het thema "vertrouwen": vertrouwen van burgers en bedrijven in wetgeving en vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven. Een gebrek aan vertrouwen, zo schrijft de minister in de nota, leidt tot gedetailleerde wet- en regelgeving die ten koste gaat van de samenhang in overheidsoptreden. Dat is nu waarschijnlijk net de visie van veel burgers op Europa: veel te veel regels en regeltjes, allemaal te onoverzichtelijk en dus weinig vertrouwen in Europa en, als de minister gelijk heeft, klaarblijkelijk ook weinig vertrouwen van Europa in de burgers. Je zou kunnen zeggen dat het vertrouwen in Europa, in nut en noodzaak van Europese regelgeving, omgekeerd evenredig is aan het belang van deze wet- en regelgeving. De voortschrijdende harmonisatie en samenwerking vergen dat er regels en wetten worden gemaakt die deze harmonisatie en samenwerking regelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook wetgeving die specifiek gericht is op het versterken van de samenwerking van Europese landen op bepaalde terreinen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens.”
 

Lees verder

Warmtewet

”Mijn fractie sluit zich aan bij de complimenten van eerdere fracties voor de indieners van dit voorstel. Het is een lange weg geweest en een knappe prestatie dat het wetsvoorstel hier nu ligt. Het is een belangrijk wetsvoorstel, omdat hiermee wettelijke bescherming wordt geboden aan gebruikers van het warmtenet, evenals een redelijke prijs en redelijke voorwaarden en continue, betrouwbare warmtelevering en goede dienstverlening, als het wordt nageleefd. Bovendien wordt hiermee tegemoet gekomen aan de doelstellingen van duurzame warmtevoorziening die mijn fractie na aan het hart liggen. Dit wetsvoorstel is ook van belang omdat er steeds weer berichten opduiken dat er te hoge kosten zouden worden betaald voor de stadsverwarming. Mijn fractie ziet met spijt dat daardoor het draagvlak voor deze nuttige aanwending van restwarmte wordt aangetast", aldus Jan Laurier bij aanvang van de behandeling van de Warmtewet.
 

Lees verder

Herziening voorkeurdrempel bij de Eerste-Kamerverkiezingen

Tof Thissen: "De verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer zijn indirect. Dat moet ook zo blijven want een direct gekozen Eerste Kamer leidt tot een te strak politiek mandaat. Volgens mij zou deze Kamer dan juist de functie verliezen die zij heeft als laatste stadium van het wetgevingstraject: zij kijkt naar de kwaliteit en de consistentie van wetgeving en beoordeelt het werk van de Tweede Kamer en de regering onder andere op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid".
 

Lees verder

Beleidsdebat over effectiviteitsverantwoording

"Sprekers voor mij wezen er al op dat dit debat plaatsvindt onder bijzondere omstandigheden. De kredietcrisis lijkt haar definitieve weerslag te hebben op de reële economie. Er zijn massaontslagen aangekondigd. Tegelijkertijd lijken vooral de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatief te hebben bij herstel- en reddingsoperaties. Minister Bos nationaliseert banken en verzekeringsmaatschappijen en creëert steunmaatregelen. Minister Donner geeft werktijdverkorting wegens productieproblemen"aldus Jan Laurier bij aanvang van dit beleidsdebat.
 

Lees verder