Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Europadebat

Op 17 maart heeft de Eerste Kamer haar jaarlijkse debat gevoerd over de "Staat van de Europese Unie" Tineke Strik is vooral ingegaan op de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de twee maten waarmee de regering meet als het gaat om Europese samenwerking.

Lees verder

Postwet

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de postmarkt volledig te liberaliseren waarbij een bepaald basispakket aan postdiensten beschikbaar en toegankelijk moet blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven.
Met dit voorstel ontstaan meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten voor de gebruiker. Het effect van de volledige liberalisering wordt met name op de zakelijke markt verwacht. In de Europese landen vindt de volledige liberalisering van de postmarkt in een verschillende snelheden plaats. Met dit voorstel wordt de Nederlandse postmarkt eerder vrijgegeven dan de Europese postrichtlijn beoogt. De wet is aangenomen; GroenLinks heeft tegengestemd.

"Wij spreken vandaag over het laatste stukje liberalisering van de postmarkt. Op zichzelf is dit een logische stap, in het licht van een aantal dingen die eerder gedaan zijn, waaronder de verzelfstandiging van het postbedrijf. Het is ook een bijzondere omstandigheid dat het wetsvoorstel voortvloeit uit Europese regelgeving en dat onze collega’s later vandaag het Europadebat zullen voeren", zo begon Jan Laurier zijn bijdrage aan het debat over dit wetsvoorstel.

Lees verder

Wet educatie en beroepsonderwijs

"Wij spreken over de Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht. Wie naar die wet kijkt, ziet dat die past in een veel bredere discussie die op dit ogenblik wordt gevoerd. Er is een uitgebreide maatschappelijke discussie gaande over het toezicht op private instellingen met publieke taken. Die discussie wordt gevoerd in het onderwijs, de volkshuisvesting en in de zorg en wellicht zal die ook worden gevoerd in de welzijnssector. Het lijkt erop dat er na het op afstand plaatsen van bepaalde taken van de overheid, een inhaalslag moet worden gemaakt op het punt van het toezicht, omdat dit in een eerdere fase wellicht wat is vergeten. Ook de Algemene Rekenkamer heeft hierover een opmerking gemaakt", aldus Jan Laurier bij aanvang van het debat over dit wetsvoorstel.

Lees verder

Wijziging van de Wet educatie

"Wij spreken over de Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden
van toezicht. Wie naar die wet kijkt, ziet dat die past in
een veel bredere discussie die op dit ogenblik wordt
gevoerd. Er is een uitgebreide maatschappelijke
discussie gaande over het toezicht op private instellingen
met publieke taken. Die discussie wordt gevoerd in het
onderwijs, de volkshuisvesting en in de zorg en wellicht
zal die ook worden gevoerd in de welzijnssector. Het lijkt
erop dat er na het op afstand plaatsen van bepaalde
taken van de overheid, een inhaalslag moet worden
gemaakt op het punt van het toezicht, omdat dit in een
eerdere fase wellicht wat is vergeten. Ook de Algemene
Rekenkamer heeft hierover een opmerking gemaakt",
aldus Jan Laurier bij de behandeling van deze wetswijziging.

Lees verder

Sturing en botsende beleidsdoelstellingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

“Ik was middelbare scholier tijdens het kabinet-Den Uyl. In die tijd werden heftige debatten gevoerd over de introductie van de middenschool. Ik was toen in hevige verwarring. Ik neigde soms naar de VVD, terwijl ik toch sympathie had voor de Partij van de Arbeid, die ik overigens later ook weer heb ingewisseld”, zo begon Tof Thissen zijn bijdrage aan dit beleidsdebat.
           

Lees verder

beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit"

Britta Böhler: “In het kader van de werkverdeling heb ik het onderwerp "de Europese dimensie" voor mijn rekening mogen nemen. De insteek van de regeringsnota van oktober vorig jaar is het thema "vertrouwen": vertrouwen van burgers en bedrijven in wetgeving en vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven. Een gebrek aan vertrouwen, zo schrijft de minister in de nota, leidt tot gedetailleerde wet- en regelgeving die ten koste gaat van de samenhang in overheidsoptreden. Dat is nu waarschijnlijk net de visie van veel burgers op Europa: veel te veel regels en regeltjes, allemaal te onoverzichtelijk en dus weinig vertrouwen in Europa en, als de minister gelijk heeft, klaarblijkelijk ook weinig vertrouwen van Europa in de burgers. Je zou kunnen zeggen dat het vertrouwen in Europa, in nut en noodzaak van Europese regelgeving, omgekeerd evenredig is aan het belang van deze wet- en regelgeving. De voortschrijdende harmonisatie en samenwerking vergen dat er regels en wetten worden gemaakt die deze harmonisatie en samenwerking regelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook wetgeving die specifiek gericht is op het versterken van de samenwerking van Europese landen op bepaalde terreinen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van gegevens.”
 

Lees verder