Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

"Wij spreken vandaag over de regels omtrent energie-efficiency, de implementatie van een EU-richtlijn en een wijziging van een tweetal wetten. Kijkend naar de EU-richtlijn, zie je dat een van de kernelementen van de richtlijn is dat de consument de mogelijkheid moet hebben om zijn eigen energiemanagement te voeren en daarvoor ook over de benodigde informatie moet kunnen beschikken. In de verschillende voorstellen wordt geprobeerd, dit te regelen. Dit leidt tegelijkertijd tot de vraag hoe dat element uit de EU-richtlijn zich verhoudt tot de introductie van het bidirectionele digitale meten als gevolg van de nieuwe meters, die het mogelijk maken dat er vanuit de andere kant tot in detail in huishoudens kan worden gekeken en dat er zelfs op het kwartier nauwkeurig het energieverbruik kan worden geregistreerd", alsdus Jan Laurier bij aanvang van zijn bijdrage aan dit debat.

Lees verder

Spoedwet wegverbreding

Met de wet versnelling besluitvorming wegprojecten worden de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet gewijzigd. De bedoeling van deze asfaltwetten is om de uitvoering van bijvoorbeeld wegprojecten die als gevolg van de problematiek met de luchtkwaliteit zijn vertraagd of zijn komen stil te liggen alsnog doorgang te laten vinden. Zo wordt de onderzoekslast, nodig voor een besluit, en de procedure voor de milieueffectrapportage vereenvoudigd.

Lees verder

Europadebat

Op 17 maart heeft de Eerste Kamer haar jaarlijkse debat gevoerd over de "Staat van de Europese Unie" Tineke Strik is vooral ingegaan op de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de twee maten waarmee de regering meet als het gaat om Europese samenwerking.

Lees verder

Postwet

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de postmarkt volledig te liberaliseren waarbij een bepaald basispakket aan postdiensten beschikbaar en toegankelijk moet blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven.
Met dit voorstel ontstaan meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten voor de gebruiker. Het effect van de volledige liberalisering wordt met name op de zakelijke markt verwacht. In de Europese landen vindt de volledige liberalisering van de postmarkt in een verschillende snelheden plaats. Met dit voorstel wordt de Nederlandse postmarkt eerder vrijgegeven dan de Europese postrichtlijn beoogt. De wet is aangenomen; GroenLinks heeft tegengestemd.

"Wij spreken vandaag over het laatste stukje liberalisering van de postmarkt. Op zichzelf is dit een logische stap, in het licht van een aantal dingen die eerder gedaan zijn, waaronder de verzelfstandiging van het postbedrijf. Het is ook een bijzondere omstandigheid dat het wetsvoorstel voortvloeit uit Europese regelgeving en dat onze collega’s later vandaag het Europadebat zullen voeren", zo begon Jan Laurier zijn bijdrage aan het debat over dit wetsvoorstel.

Lees verder

Wet educatie en beroepsonderwijs

"Wij spreken over de Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht. Wie naar die wet kijkt, ziet dat die past in een veel bredere discussie die op dit ogenblik wordt gevoerd. Er is een uitgebreide maatschappelijke discussie gaande over het toezicht op private instellingen met publieke taken. Die discussie wordt gevoerd in het onderwijs, de volkshuisvesting en in de zorg en wellicht zal die ook worden gevoerd in de welzijnssector. Het lijkt erop dat er na het op afstand plaatsen van bepaalde taken van de overheid, een inhaalslag moet worden gemaakt op het punt van het toezicht, omdat dit in een eerdere fase wellicht wat is vergeten. Ook de Algemene Rekenkamer heeft hierover een opmerking gemaakt", aldus Jan Laurier bij aanvang van het debat over dit wetsvoorstel.

Lees verder

Wijziging van de Wet educatie

"Wij spreken over de Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden
van toezicht. Wie naar die wet kijkt, ziet dat die past in
een veel bredere discussie die op dit ogenblik wordt
gevoerd. Er is een uitgebreide maatschappelijke
discussie gaande over het toezicht op private instellingen
met publieke taken. Die discussie wordt gevoerd in het
onderwijs, de volkshuisvesting en in de zorg en wellicht
zal die ook worden gevoerd in de welzijnssector. Het lijkt
erop dat er na het op afstand plaatsen van bepaalde
taken van de overheid, een inhaalslag moet worden
gemaakt op het punt van het toezicht, omdat dit in een
eerdere fase wellicht wat is vergeten. Ook de Algemene
Rekenkamer heeft hierover een opmerking gemaakt",
aldus Jan Laurier bij de behandeling van deze wetswijziging.

Lees verder