Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

"Mijn vier voorgangers hebben over dit wetsvoorstel al heel wat kritische noten gekraakt. Naar mijn idee is dan ook de tijd aangebroken om de bewindslieden, met name de minister van Financiën, iets positiefs te gunnen. Graag feliciteer ik de minister van Financiën daarom van harte met het feit dat hij door Elsevier is gekozen tot man van het jaar. Dat is mooi meegenomen. Misschien straalt dat ook uit naar de staatssecretaris", zo begon Britta Böhler haar bijdrage aan dit wetsvoorstel.

Lees verder

Burgerluchthavens en militaire luchthavens

Jan Laurier: "Wij bespreken nu de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Het doel van deze regelgeving - dat was het in ieder geval oorspronkelijk, bij indiening - is om een einde te maken aan de veelheid van regelingen en besluiten die er in het land waren, aansluiting te vinden bij internationale normen en milieunormen en tot decentralisatie te komen waar dat mogelijk is. In dat kader worden onder meer twee soorten burgerluchthavens onderscheiden: die van nationale en die van regionale betekenis. De heer Hofstra wees er ook al op dat dit een kaderwet betreft".

Lees verder

Wet ambulancezorg

"In de Wet ambulancezorg wordt getracht een aantal doelstellingen te realiseren: het versterken van de professionele organisatie van de ambulancezorg, het vergroten van de doelmatigheid en het verminderen van de versnippering. Op zichzelf zijn dit natuurlijk doelstellingen waarin mijn fractie zich uitstekend kan vinden. Per slot van rekening is het ziekenvervoer de afgelopen periode sterk van karakter veranderd: van vervoer naar een gezondheidsvoorziening. In dat kader voorziet de wet in de instelling van 24 rav's met één rechtspersoon per regio. De provincie zal niet langer vergunningsverlener zijn voor ambulances. De minister zal een rav-vergunning verstrekken. Er komt een landelijk referentiekader voor een spreidingsplan", aldus Jan Laurier bij aanvang van zijn bijdrage aan bovengenoemd wetsvoorstel.

Lees verder

Algemene Financiële Beschouwingen

Natuurlijk werd er tijdens de Financiële Beschouwingen gesproken over de kredietcrisis. Kamerbreed oogstte minister Bos lof voor zijn aanpak bij de banken. Jan Laurier: "Als crisismanager in de kredietcrisis heeft minister Bos veel lof geoogst. Terecht. In een uitzonderlijke situatie zijn
uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk en die heeft hij ook genomen, natuurlijk met steun van de staatssecretaris en zijn ambtenaren. Mijn fractie sluit zich dan ook aan bij de complimenten die eerdere sprekers hem daarvoor hebben gegeven."

Lees verder

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Op 18 november kruiste de Eerste Kamer de degens met minister Hirsch Ballin en minister Rouvoet over het voorstel om de zogenaamde flitsscheiding af te schaffen, waardoor paren die willen scheiden dat voortaan alleen via de rechter kunnen doen. Een verplichting die niet past in het kabinetsstreven naar 'dejuridisering'. In de praktijk maakten veel mensen gebruik van de admininstratieve scheiding, en deze regering vindt het niet nodig om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke behoefte. Tineke Strik pleitte ervoor dat mensen die in goed overleg hun zaken kunnen regelen, geen overheidsbemoeienis opgedrongen krijgen. Datzelfde geldt voor de voorgestelde verplichting om bij een scheiding een ouderschapsplan in te leveren, zodat de rechter kan toetsen of er aan de kinderen is gedacht. Tineke Strik was kritisch, omdat deze algemene verplichting alleen wordt ingevoerd voor een heel klein groepje ouders die geen goede afspraken maakt, en dat waarschijnlijk ook niet gaan doen omdat ze een lijstje moeten overleggen. Volgens Tineke Strik is een processuele eis of de sterke arm niet effectief om te zorgen dat kinderen omgang behouden met hun beide ouders na scheiding. Zij pleitte voor meer verheidsondersteuning bij de uitvoering van omgangsregelingen, zoals de succesvolle omgangshuizen die een stille dood sterven door bezuinigingen. Ze riep in een motie de regering op om omgangsondersteuning structureel te steunen.

Lees verder

Wijziging van de Telecommunicatiewet

Jan Laurier in zijn bijdrage aan het debat over deze wetswijziging: "Met deze wijziging wordt een aantal belangrijke elementen geregeld met betrekking tot de bescherming van burgers, rechtspersonen en consumenten. Mijn fractie staat daar sympathiek tegenover. Het bel-me-nietregister is al door andere sprekers genoemd. Andere elementen zijn: het openbareantenneregister, waardoor mensen kunnen weten welke antennes bij hen in de omgeving zijn, het versterken van de positie van de consument bij stilzwijgende verlenging van langdurige contracten en het verruimen van het verbod op het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan rechtspersonen. Met name de laatste elementen hebben nogal wat reacties opgeroepen. Mijn fractie staat positief tegenover dit voorstel, maar heeft bij een aantal punten enige vragen en kanttekeningen."

Lees verder