Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Wet ambulancezorg

"In de Wet ambulancezorg wordt getracht een aantal doelstellingen te realiseren: het versterken van de professionele organisatie van de ambulancezorg, het vergroten van de doelmatigheid en het verminderen van de versnippering. Op zichzelf zijn dit natuurlijk doelstellingen waarin mijn fractie zich uitstekend kan vinden. Per slot van rekening is het ziekenvervoer de afgelopen periode sterk van karakter veranderd: van vervoer naar een gezondheidsvoorziening. In dat kader voorziet de wet in de instelling van 24 rav's met één rechtspersoon per regio. De provincie zal niet langer vergunningsverlener zijn voor ambulances. De minister zal een rav-vergunning verstrekken. Er komt een landelijk referentiekader voor een spreidingsplan", aldus Jan Laurier bij aanvang van zijn bijdrage aan bovengenoemd wetsvoorstel.

Lees verder

Algemene Financiële Beschouwingen

Natuurlijk werd er tijdens de Financiële Beschouwingen gesproken over de kredietcrisis. Kamerbreed oogstte minister Bos lof voor zijn aanpak bij de banken. Jan Laurier: "Als crisismanager in de kredietcrisis heeft minister Bos veel lof geoogst. Terecht. In een uitzonderlijke situatie zijn
uitzonderlijke maatregelen noodzakelijk en die heeft hij ook genomen, natuurlijk met steun van de staatssecretaris en zijn ambtenaren. Mijn fractie sluit zich dan ook aan bij de complimenten die eerdere sprekers hem daarvoor hebben gegeven."

Lees verder

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Op 18 november kruiste de Eerste Kamer de degens met minister Hirsch Ballin en minister Rouvoet over het voorstel om de zogenaamde flitsscheiding af te schaffen, waardoor paren die willen scheiden dat voortaan alleen via de rechter kunnen doen. Een verplichting die niet past in het kabinetsstreven naar 'dejuridisering'. In de praktijk maakten veel mensen gebruik van de admininstratieve scheiding, en deze regering vindt het niet nodig om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke behoefte. Tineke Strik pleitte ervoor dat mensen die in goed overleg hun zaken kunnen regelen, geen overheidsbemoeienis opgedrongen krijgen. Datzelfde geldt voor de voorgestelde verplichting om bij een scheiding een ouderschapsplan in te leveren, zodat de rechter kan toetsen of er aan de kinderen is gedacht. Tineke Strik was kritisch, omdat deze algemene verplichting alleen wordt ingevoerd voor een heel klein groepje ouders die geen goede afspraken maakt, en dat waarschijnlijk ook niet gaan doen omdat ze een lijstje moeten overleggen. Volgens Tineke Strik is een processuele eis of de sterke arm niet effectief om te zorgen dat kinderen omgang behouden met hun beide ouders na scheiding. Zij pleitte voor meer verheidsondersteuning bij de uitvoering van omgangsregelingen, zoals de succesvolle omgangshuizen die een stille dood sterven door bezuinigingen. Ze riep in een motie de regering op om omgangsondersteuning structureel te steunen.

Lees verder

Wijziging van de Telecommunicatiewet

Jan Laurier in zijn bijdrage aan het debat over deze wetswijziging: "Met deze wijziging wordt een aantal belangrijke elementen geregeld met betrekking tot de bescherming van burgers, rechtspersonen en consumenten. Mijn fractie staat daar sympathiek tegenover. Het bel-me-nietregister is al door andere sprekers genoemd. Andere elementen zijn: het openbareantenneregister, waardoor mensen kunnen weten welke antennes bij hen in de omgeving zijn, het versterken van de positie van de consument bij stilzwijgende verlenging van langdurige contracten en het verruimen van het verbod op het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan rechtspersonen. Met name de laatste elementen hebben nogal wat reacties opgeroepen. Mijn fractie staat positief tegenover dit voorstel, maar heeft bij een aantal punten enige vragen en kanttekeningen."

Lees verder

Actualisering Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Dit wetsvoorstel actualiseert de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis -dat wil zeggen: de wet regelt de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning en aan een aantal leden van het koninklijk huis. Een aantal onderdelen komen te vervallen, omdat ze overbodig zijn geworden. Met dit voorstel wordt een aantal regelingen die speciaal voor prinses Juliana en prins Bernhard was vastgesteld, omgezet in regelingen voor de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap of de overlevende echtgenoot of echtgenote van een lid van het Koninklijk Huis. Daarnaast worden de overige personele en materiële kosten, de zogenaamde functioneel declarabele kosten, die berusten op een afzonderlijke voorziening in de begroting van de ministeries verduidelijkt. De terbeschikkingstelling aan de Koning van paleis Soestdijk vervalt en de terbeschikkingstelling van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch en op de Dam wordt in de wet opgenomen. Daarnaast wordt ook de eventuele openstelling van de paleizen geregeld. Tof Thissen verwoordde zijn bijdrage aldus: "Voor wat is het probleem? Naar het oordeel van onze fractie is dat de ondoorzichtigheid in de uitgaven van het Koninklijk Huis en de ondoorzichtigheid in de rijksbegroting en de diverse begrotingen van de ministeries. Naast een vastgestelde vergoeding kunnen overige kosten van representatie gedeclareerd worden door de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast betalen uiteenlopende ministeries rekeningen van de familie Oranje-Nassau. Het probleem is dat niemand, zelfs niet de minister van Algemene Zaken, precies weet wat het koningshuis kost. Vandaar dat thans een wijziging van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis voorligt, welke wet sinds 1972 in werking is. In die wet wordt de omvang van de groep Koninklijke uitkeringsgerechtigden vastgesteld, alsmede de bedragen die wij als overheid opbrengen of ter beschikking hebben."

Lees verder

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer speelde de kredietcrisis een prominente rol. Premier Balkenende zei dat het kabinet erover denkt al geplande investeringen naar voren te halen om de economie te stimuleren en zo de gevolgen van de kredietcrisis enigszins binnen de perken te houden. Tof Thissen benadrukte in zijn bijdrage aan het debat dat er crises zijn die veel ernstiger gevoeld worden door veel meer mensen. Onder de titel "GEBROKEN SPIEGELS en VERLOREN GREEP" ging hij nader in op jongeren, onderwijs en zorg voor hen. Klimaatcrisis, en crisis in de Zorg.

Lees verder