Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Wijziging van de Telecommunicatiewet

Jan Laurier in zijn bijdrage aan het debat over deze wetswijziging: "Met deze wijziging wordt een aantal belangrijke elementen geregeld met betrekking tot de bescherming van burgers, rechtspersonen en consumenten. Mijn fractie staat daar sympathiek tegenover. Het bel-me-nietregister is al door andere sprekers genoemd. Andere elementen zijn: het openbareantenneregister, waardoor mensen kunnen weten welke antennes bij hen in de omgeving zijn, het versterken van de positie van de consument bij stilzwijgende verlenging van langdurige contracten en het verruimen van het verbod op het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan rechtspersonen. Met name de laatste elementen hebben nogal wat reacties opgeroepen. Mijn fractie staat positief tegenover dit voorstel, maar heeft bij een aantal punten enige vragen en kanttekeningen."

Lees verder

Actualisering Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Dit wetsvoorstel actualiseert de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis -dat wil zeggen: de wet regelt de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning en aan een aantal leden van het koninklijk huis. Een aantal onderdelen komen te vervallen, omdat ze overbodig zijn geworden. Met dit voorstel wordt een aantal regelingen die speciaal voor prinses Juliana en prins Bernhard was vastgesteld, omgezet in regelingen voor de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap of de overlevende echtgenoot of echtgenote van een lid van het Koninklijk Huis. Daarnaast worden de overige personele en materiële kosten, de zogenaamde functioneel declarabele kosten, die berusten op een afzonderlijke voorziening in de begroting van de ministeries verduidelijkt. De terbeschikkingstelling aan de Koning van paleis Soestdijk vervalt en de terbeschikkingstelling van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch en op de Dam wordt in de wet opgenomen. Daarnaast wordt ook de eventuele openstelling van de paleizen geregeld. Tof Thissen verwoordde zijn bijdrage aldus: "Voor wat is het probleem? Naar het oordeel van onze fractie is dat de ondoorzichtigheid in de uitgaven van het Koninklijk Huis en de ondoorzichtigheid in de rijksbegroting en de diverse begrotingen van de ministeries. Naast een vastgestelde vergoeding kunnen overige kosten van representatie gedeclareerd worden door de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast betalen uiteenlopende ministeries rekeningen van de familie Oranje-Nassau. Het probleem is dat niemand, zelfs niet de minister van Algemene Zaken, precies weet wat het koningshuis kost. Vandaar dat thans een wijziging van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis voorligt, welke wet sinds 1972 in werking is. In die wet wordt de omvang van de groep Koninklijke uitkeringsgerechtigden vastgesteld, alsmede de bedragen die wij als overheid opbrengen of ter beschikking hebben."

Lees verder

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer speelde de kredietcrisis een prominente rol. Premier Balkenende zei dat het kabinet erover denkt al geplande investeringen naar voren te halen om de economie te stimuleren en zo de gevolgen van de kredietcrisis enigszins binnen de perken te houden. Tof Thissen benadrukte in zijn bijdrage aan het debat dat er crises zijn die veel ernstiger gevoeld worden door veel meer mensen. Onder de titel "GEBROKEN SPIEGELS en VERLOREN GREEP" ging hij nader in op jongeren, onderwijs en zorg voor hen. Klimaatcrisis, en crisis in de Zorg.

Lees verder

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In dit wetsvoorstel (de Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden ca. 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Dit leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging leidt tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten. Jan Laurier startte zijn bijdrage aan het debat hierover als volgt: "25 Vergunningen in een loket! Het lijkt een prachtig perspectief en ik moet ook zeggen dat mijn fractie zich aangesproken voelt door de achterliggende gedachte van de Wabo, namelijk dat de coördinatielast die nu bij de burger ligt, door middel van deze wet bij de overheid komt te liggen. Niet langer hoeft de burger al het beleid van de overheid te integreren, maar gaat de overheid het zelf doen. Dat is de intentie van het wetsvoorstel en het zal u niet verbazen dat die intentie ons aanspreekt. Alleen, als het om de uitwerking gaat, wordt het een stukje complexer".

Lees verder

Wijziging Zorgverzekeringswet (vergoeding aan illegalen)

De wijziging van deze wet ziet op verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen. Jan Laurier begon zijn betoog als volgt: "Uit mijn eigen wethouderspraktijk in Leiden herinner ik mij de situatie toen de Koppelingswet werd ingevoerd. Het was mensen niet duidelijk op welke wijze men aanspraak kon maken op medische zorg. Dit leverde schijnende situatie op in humanitair oogpunt, veroorzaakte onduidelijkheid bij zorgverleners en stelde sommige dienstverleners in de zorg voor dilemma's. Dat er een aantal verhelderingen zou komen, heb ik altijd erg toegejuicht. Vanuit humanitair oogpunt is het ook verlenen van medische zorg aan illegaal in Nederland verblijvende mensen van groot belang. Dat is echter niet de enige reden om een goede en toegankelijke gezondheidszorg te hebben voor deze groep inwoners van Nederland. Een goede regeling is ook van belang vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Mensen die gezondheidszorg mijden, kunnen voor de volksgezondheid een risico vormen. Dit zijn twee belangrijke redenen om een goede regeling te treffen. In dat kader juicht mijn fractie dit initiatief van het kabinet toe".

Lees verder

Geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag

"Het had niet veel gescheeld, of een wetsvoorstel had zijn eerste lustrum gevierd zonder inmiddels tot wet te zijn verheven. Het werd ingediend onder Balkenende II en zal nu hopelijk onder Balkenende IV worden afgerond. Deze trage besluitvorming wekt de indruk dat het hier een gevoelig onderwerp zou betreffen, wat niet ongebruikelijk is voor familierechtelijke vraagstukken. In dat verband kan verwezen worden naar de vorige discussie rondom de commissie-Kalsbeek. De voorstellen die gedaan worden, zijn echter nauwelijks heikel te noemen. Ze bevatten enkele technische reparaties en verduidelijkingen en een enkele wijziging als gevolg van jurisprudentie. De reikwijdte van het voorstel rechtvaardigt in elk geval geen wetgevingsprocedure van bijna vijf jaar. Toch bevat het voorstel enkele wijzigingen die van veel betekenis voor ouders en kinderen kunnen zijn", aldus Tineke Strik bij aanvang van haar bijdrage aan dit wetsvoorstel.

Lees verder