Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen

Tineke Strik: "Voor ons ligt een wetsvoorstel waar door velen met smart op is gewacht. Met de aanneming van dit wetsvoorstel zullen de belangen van kinderen die opgroeien bij paren van gelijk geslacht beter geborgd worden. Hun feitelijke opvoedingssituatie zal in een veel vroeger stadium dan nu de noodzakelijke juridische status krijgen en daardoor zal hun rechtszekerheid enorm toenemen. Met de aanneming van deze wet is ook de gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen weer een stukje dichterbij gekomen en ook daarin verheugt onze fractie zich".

Lees verder

Wijziging van werkloosheidsvoorzieningen

"Meedoen, meedoen, meedoen, sprak Máxima bij de presentatie van het eindrapport van de commissie-PaVEM. Meedoen is de sleutel voor integratie. Dat recept geldt niet alleen voor allochtone, maar ook voor autochtone Nederlanders die momenteel aan de zijlijn staan. Door mee te doen kan hun zelfvertrouwen toenemen en kunnen zij zich ontplooien en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Mijn fractie is blij dat deze regering het belang van participatie serieus neemt en nu ook hard werkt aan een eenduidige regeling om mensen die geen kans meer maken op betaald werk, toch te kunnen laten meedraaien in de sa-menleving. Wij kijken uit naar dit voorstel en zullen er positief kritisch bij betrokken zijn", aldus Tineke Strik bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

Lees verder

Wet ambulancezorg

"In de Wet ambulancezorg wordt getracht een aantal doelstellingen te realiseren: het versterken van de professionele organisatie van de ambulancezorg, het vergroten van de doelmatigheid en het verminderen van de versnippering. Op zichzelf zijn dit natuurlijk doelstellingen waarin mijn fractie zich uitstekend kan vinden. Per slot van rekening is het ziekenvervoer de afgelopen periode sterk van karakter veranderd: van vervoer naar een gezondheidsvoorziening. In dat kader voorziet de wet in de instelling van 24 rav's met één rechtspersoon per regio. De provincie zal niet langer vergunningsverlener zijn voor ambulances. De minister zal een rav-vergunning verstrekken. Er komt een landelijk referentiekader voor een spreidingsplan", aldus Jan Laurier bij aanvang van zijn bijdrage aan bovengenoemd wetsvoorstel.

Lees verder

Aanbestedingswet

Dit wetsvoorstel beoogt Nederland van een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten te voorzien waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt. In de praktijk bleek er namelijk een aantal problemen te zijn. Zo bleek uit de parlementaire enquête Bouwnijverheid dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en aanbestedende diensten en de professionaliteit van de aanbestedende dienst veel te wensen over te laten. Een aantal knelpunten wordt door flankerend beleid aangepakt. De nieuwe Aanbestedingswet is in de Eerste Kamer op geharnast verzet gestuit. De wet is eerder unaniem door de Tweede Kamer aanvaard, maar de meerderheid van de Eerste Kamer verwierp dinsdagavond 8 juli 2008 de wet. Voor stemden alleen de fracties van CDA, SGP, ChristenUnie en de VVD'er Hermans, die tevens voorzitter is van MKB Nederland (dat had opgeroepen ondanks veel bezwaren toch de wet te aanvaarden). Namens GroenLinks droeg Jan Laurier zijn steen bij aan het debat over dit wetsvoorstel: "Eerdere sprekers hebben het al betoogd wat betreft aanbesteden: het gaat om belangrijke sommen geld en om veel werkgelegenheid, maar wie zijn oor in de samenleving te luisteren legt, hoort daar ook vaak veel geklaag over. Deze wet probeert op een aantal punten verbeteringen aan te brengen. Het gaat om een verbetering van de toegankelijkheid van de huidige regelgeving, om het waarborgen van de integriteit, het tegengaan van disproportionele eisen aan aanbesteders, het bestrijden van onvoldoende naleving door aanbestedende dienstem, het tegengaan van versnippering en verkokering, een verbetering van de mogelijkheid van innovatie, het beperken van administratieve lasten en een verhoging van de flexibiliteit."

Lees verder

Waarom de deur voor De Graaf op slot moest blijven

Met pek en veren werden de tegenstemmers na de Nacht van Van Thijn overladen. Het was een schande, en het was niet uit te leggen, riepen de regeringscoalities in koor. GroenLinks-senator Jos van der Lans ergerde zich groen en geel aan deze jammerklachten van de nieuwe kampioenen van de bestuurlijke vernieuwing en zette in de Volkskrant van 26 maart nog eens rustig op een rijtje waarom de deur voor minister De Graaf maar beter op slot kon blijven.

Lees verder