Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Aanbestedingswet

Dit wetsvoorstel beoogt Nederland van een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten te voorzien waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt. In de praktijk bleek er namelijk een aantal problemen te zijn. Zo bleek uit de parlementaire enquête Bouwnijverheid dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en aanbestedende diensten en de professionaliteit van de aanbestedende dienst veel te wensen over te laten. Een aantal knelpunten wordt door flankerend beleid aangepakt. De nieuwe Aanbestedingswet is in de Eerste Kamer op geharnast verzet gestuit. De wet is eerder unaniem door de Tweede Kamer aanvaard, maar de meerderheid van de Eerste Kamer verwierp dinsdagavond 8 juli 2008 de wet. Voor stemden alleen de fracties van CDA, SGP, ChristenUnie en de VVD'er Hermans, die tevens voorzitter is van MKB Nederland (dat had opgeroepen ondanks veel bezwaren toch de wet te aanvaarden). Namens GroenLinks droeg Jan Laurier zijn steen bij aan het debat over dit wetsvoorstel: "Eerdere sprekers hebben het al betoogd wat betreft aanbesteden: het gaat om belangrijke sommen geld en om veel werkgelegenheid, maar wie zijn oor in de samenleving te luisteren legt, hoort daar ook vaak veel geklaag over. Deze wet probeert op een aantal punten verbeteringen aan te brengen. Het gaat om een verbetering van de toegankelijkheid van de huidige regelgeving, om het waarborgen van de integriteit, het tegengaan van disproportionele eisen aan aanbesteders, het bestrijden van onvoldoende naleving door aanbestedende dienstem, het tegengaan van versnippering en verkokering, een verbetering van de mogelijkheid van innovatie, het beperken van administratieve lasten en een verhoging van de flexibiliteit."

Lees verder

Waarom de deur voor De Graaf op slot moest blijven

Met pek en veren werden de tegenstemmers na de Nacht van Van Thijn overladen. Het was een schande, en het was niet uit te leggen, riepen de regeringscoalities in koor. GroenLinks-senator Jos van der Lans ergerde zich groen en geel aan deze jammerklachten van de nieuwe kampioenen van de bestuurlijke vernieuwing en zette in de Volkskrant van 26 maart nog eens rustig op een rijtje waarom de deur voor minister De Graaf maar beter op slot kon blijven.

Lees verder

Links & de personendemocratie

Op de Forum-pagina van de Volskrant van 26 maart en 30 maart 2005 roerden de GroenLinks-senatoren Jos van der Lans en Leo Platvoet zich in de discussie over de gekozen burgemeester. Daarop reageerde de publicist Dick Pels met het verwijt dat de afkeer van links voor de personendemocratie bewijst dat de lessen van Fortuyn niet aan links besteed zijn. Beide senatoren beschouwen dat als een compliment, en leggen in een reactie nog eens haarfijn de linkse houdbaarheid van hun denkwijze uit.

Lees verder

Pagina's