Klimaatwet

GroenLinks en PvdA presenteren Klimaatwet

Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de Klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. Dit maakten zij vanavond bekend bij tv-programma Pauw. De initiatiefwet van GroenLinks en PvdA legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald worden.

Met deze Klimaatwet willen Klaver en Samsom een doorbraak in het klimaatbeleid veroorzaken. De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaat- en energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag gaat dan niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

De initiatiefwet legt harde doelstellingen vast: een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 95% in 2050 en een 100% duurzame energievoorziening. Bovendien sluit deze Klimaatwet vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.

Jesse Klaver: ‘Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Deze wet is een game changer: op Prinsjesdag gaat het straks niet alleen over euro’s, maar ook over het klimaat.’

Diederik Samsom: ‘Deze wet legt belangrijke doelstellingen vast. Maar het gaat uiteindelijk niet om getallen en procenten, maar om een veilige en schone toekomst voor onze kinderen. Het is voor de energievoorziening van toekomstige generaties en voor de welvaart van Nederland van levensbelang dat we nu snelheid maken. Met als inzet om Nederland koploper te maken op het pad naar een duurzame toekomst’.

Klimaatdoelen

 • Voor het eerst wordt in een Klimaatwet voor Nederland verankerd welke doelstellingen voor het klimaatbeleid op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
 • In 2030 moet de uitstoot  van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990.
 • In 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.
 • De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende realisatie is van drie doelstellingen:
  • vermindering van broeikasgassen,
  • verhoging van het aandeel duurzame energie en
  • verhoging van jaarlijkse energiebesparing.
 • De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

Klimaatbegroting en Klimaatplan

 • De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks een Klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
 • De jaarlijkse Klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstelling niet gehaald worden.
 • Iedere vijf jaar maakt het kabinet een Klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse Klimaatbegroting.
 • Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
 • Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te meldden voor behandeling in de Tweede Kamer.