Kabinet moet EU-brede verklaring afgeven voor afwijzen tankdeal Indonesië

Tweede Kamerlid Arjan El Fassed roept ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie) op een formele afwijzing aan alle EU-lidstaten te sturen, waarin het afbreken van de tankdeal met Indonesië wordt toegelicht. Volgens een bericht in Welt wordt de Duitse tankdeal met Indonesië mogelijk nog deze week in de Bundestag besproken. GroenLinks vindt het daarom nu zaak andere landen te informeren over de Nederlandse beslissing niet over te gaan tot verkoop van de tanks.

El Fassed: “Ik zou graag zien dat Hillen en Rosenthal direct EU-breed openheid van zaken geven. Onze regering heeft geen formele afwijzing afgegeven, omdat ze zelf voorstander van de deal was. Nu bij onze oosterburen ook discussie over de wenselijkheid van de tankverkoop ontstaat, vind ik dat het kabinet alsnog aan de Duitse collega’s moeten laten weten dat de Tweede Kamer de deal met Indonesië heeft afgewezen op criteria 2 (eerbiediging mensenrechten) en 3 (risico intern conflict) van het EU gemeenschappelijk standpunt.”

De Nederlandse regering heeft als doel het wapenexportbeleid in Europa verder te harmoniseren. Een van de voordelen van harmonisering is dat zo voorkomen kan worden dat overheid in het ene land geen toestemming voor de export van wapens verleent, waarna het andere land dit alsnog doet.

El Fassed: “Juist om te voldoen aan het eigen streven naar eenheid in Europees beleid, zouden de bewindslieden nu actie moeten ondernemen. Het onmiddellijk afgeven van een formele afwijzing lijkt in het licht van de snelle ontwikkelingen in Duitsland niet te veel gevraagd: het risico op mensenrechtenschendingen is in Indonesië nog altijd groot.”

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over berichten dat Indonesië mogelijk van Duitsland Leopard tanks wil kopen

1. Kent u het bericht dat Indonesië mogelijk van Duitsland Leopard tanks wil gaan kopen? 1)

2. Hoe beoordeelt u dit bericht in het licht van het Nederlandse wapenexportbeleid en de doelstelling voor verdere harmonisatie van het wapenexportbeleid van EU-lidstaten en het minimaliseren van 'undercutting' ? Kunt u dit toelichten?

3. In artikel 4.1 van het standaardcontract voor de verkoop van overtollig defensiematerieel staat dat het parlement instemming moet verlenen. In artikel 12.3 staat dat als instemming niet wordt verleend het contract ontbonden is. Waarom zijn op basis van deze contractonderdelen de besprekingen met Indonesië na de aangenomen motie El Fassed c.s. (33 000 X, nr. 47) niet meteen gestopt? Kunt u dat toelichten?

4. Heeft u na het overleg met de Tweede Kamer op 21 juni j.l., alsnog uit eigen beweging mogelijke contractonderhandelingen met Indonesië in formele zin afgesloten?

5. Deelt u de mening dat een meerderheid van de Tweede Kamer die zich tegen de verkoop van de overtollige tanks aan Indonesië uit heeft gesproken, dat deed op basis van tegenstrijdigheid van de verkoop met criteria 2 en 3 van het wapenexportbeleid? Zo neen, kunt u dit toelichten?

6. Klopt het dat uw brief van 8 mei j.l. over de verkoop van Leopard 2A6 tanks met toebehoren aan Indonesië (22054, nr. 194) in feite een sondage is aan de Tweede Kamer is, vanwege de noodzakelijke instemming van het parlement met de verkoop van overtollig defensiematerieel? Zo neen, kunt u dat in het licht van artikel 4.1 van het standaardcontract voor de verkoop van overtollig defensiematerieel toelichten?

7. Deelt u de mening dat een door het parlement afgewezen verzoek tot verkoop van overtollig defensiematerieel in feite als 'denial notification' moet gelden? Zo neen, waarom niet?

8. Klopt het dat schriftelijke sondages waarop afwijzend wordt gereageerd als 'denial notification' moeten worden geregistreerd en vervolgens met EU-lidstaten moet worden gedeeld, ondermeer om 'undercutting' te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

9. Deelt u mijn mening dat voor een door de meerderheid van de Tweede Kamer afgewezen verkoop van overtollig defensiematerieel niet alleen contractonderhandelingen formeel beëindigd dienen te worden, maar ook een denial moet worden afgegeven aan de EU-lidstaten, juist ook om bij te dragen aan verdere harmonisatie van het wapenexportbeleid van EU-lidstaten? Kunt u dit toelichten?

1) Panzerdeal mit Indonesien soll in den Bundestag, Die Welt, 11 juli 2012, http://www.welt.de/newsticker/news3/article108266585/Panzerdeal-mit-Indo...