Nieuws over Tineke Strik

Versterking rechtsstaat van groot belang

Tineke Strik

Dat de rechtsbescherming van burgers tegen de overheid afbrokkelt, werd door senator Tineke Strik benadrukt in het debat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer. Mensen moeten zich beschermd weten tegen een almachtige, bemoeizuchtige of juist nalatige overheid. Dat is de kern van de rechtsstaatsgedachte. Het lijkt erop of het kabinet Rutte II de staatsmacht liever gebruikt om beleidsdoelen te halen dan de grondrechten te beschermen. Tineke noemde als voorbeeld de strafbaarstelling van illegaal verblijf, de beperkte toegang tot de rechter, de aanhoudende politieke kritiek op rechterlijke beslissingen en de desinteresse voor de Europese rechtssfeer. Zij drong er bij het kabinet op aan om haast te maken met de invoering van het individueel klachtrecht bij een aantal mensenrechtenverdragen, waaronder het kinderrechtenverdrag. Lees hier haar inbreng tijdens het debat.

Lees verder

Moeten wij de wens ondersteunen om uitingsvrijheid t.a.v. godsdienst te beperken?

GroenLinks bepleit het vrijelijk kunnen verkondigen van radicale opvattingen in het publieke debat, en heeft daarom begrip voor de behoefte van godsdienstigen aan het verbod op godslastering. Maar is het ook voor hen niet lastig uit te leggen dat voor hen een speciale bescherming geldt, anders dan voor aanhangers van een ander geloof of mensen die zich anderszins in hun uitingsvrijheid aangetast voelen? De suggestie dat de wetgever godsdienstige gevoelens als een extra bijzonder goed beschouwt, meer dan andere fundamentele of levensbeschouwelijke gevoelens, acht GroenLinks dan ook onwenselijk. Een democratische samenleving vereist nu eenmaal een grote mate van tolerantie, pluralisme en vrijzinnigheid, aldus Tineke Strik.

Lees verder

Opslag biometrische persoonsgegevens kan privacy vreemdelingen schenden

Scherpe kritiek van Tineke Strik op het wetsvoorstel om tien vingerafdrukken en een gezichtsopname van alle derdelanders zonder tijdslimiet op te slaan in een centrale databank. Deze biometrische gegevens kunnen worden geraadpleegd voor de bestrijding van identiteitsfraude, maar ook voor andere strafrechtelijke doeleinden. Het voorstel leidt tot lagere privacy standaarden voor vreemdelingen en vergroot de kans op etnische profilering. Onder de spreektekst de twee moties die Tineke heeft ingediend.

Lees verder

De beste bescherming tegen moderne slavernij komt van prostituees zélf

Op 9 juli heeft een ruime meerderheid van de Eerste Kamer een motie van Tineke Strik aangenomen, die de regering verzoekt om de landelijke registratieplicht uit het wetsvoorstel van de prostitutiewet te halen. Hiermee wordt wel een landelijk vergunningenstelsel ingevoerd, maar worden prostituees niet verplicht zich met hun beroepsgegevens in te schrijven bij een gemeente. In de Volkskrant legt Tineke Strik uit waarom haar motie de prostituees juist beschermt en ondersteunt.