Nieuws van Margreet de Boer

Inbreng debat plusregio's

Magreet de Boer

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat gemeenten niet langer in zogenoemde plusregio’s samenwerken. Plusregio’s, zo betoogt de minister, passen niet in het Huis van Thorbecke, waarin elke macht gecontroleerd wordt door een volksvertegenwoordiging. GroenLinks snapt die redenering op zich wel, maar plusregio’s zijn in de praktijk wel succesvol in het uitvoeren van gemeente-overstijgende taken. Alle reden om goed en grondig na te denken over een inrichting van ons openbaar bestuur waarin beide overwegingen recht gedaan worden. Het wetsvoorstel Afschaffing WGR plus doet dat niet en daarom heeft Eerste Kamerlid Margreet de Boer minister Plasterk ertoe opgeroepen principiële en lange-termijnoplossingen te vinden voor gemeente-overstijgende samenwerkingsvormen. De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.
Lees hier de inbreng van Margreet tijdens het debat.

Lees verder

Belastingplan 2015

De discussie over het Nederlandse belastingstelsel is in volle gang. Als het aan GroenLinks  ligt zal in dat nieuwe belastingstelsel grotere vermogens zwaarder belast worden en zullen multinationals reële belastingtarieven gaan betalen. Bij het debat over het belastingplan voor volgende jaar in de Eerste Kamer onderbouwde Margreet de Boer de GroenLinkse wens dat vergroening en duurzaamheid expliciet doelstellingen worden in de belastingherziening. Haar motie over het bevorderen van duurzaamheid als een doelstelling van de herziening van het belastingstelsel, is verworpen.
Lees hier haar spreektekst.

Lees verder

"Financiële beleid moet groener en eerlijker"

In de Algemene Financiële Beschouwingen heeft GroenLinks een aantal punten aan de orde gesteld die in het debat onderbelicht zijn gebleven. Senator Margreet de Boer wijst op de financiële risico's van gemeenten als gevolg van de decentralisaties in de zorg. Zij vraagt om concrete maatregelen ter bevordering van de groene groei, en verdere stappen om belastingontwijking aan te pakken.

Lees verder

Weigerambtenaar discrimineert

Op 27 mei debatteerde de Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel dat ambtenaren van de burgerlijke stand ertoe verplicht om alle echtparen, dus ook van hetzelfde geslacht, in de echt te verbinden. Daarmee mag, omwille van het gelijkheidsbeginsel, niet gesjoemeld worden. Tot nu toe werd volstaan met de praktische oplossing om weigerambtenaren in gemeenten te gedogen, mits gegarandeerd was dat een andere ambtenaar van de burgerlijke stand de honneurs waarneemt. Margreet de Boer onderschrijft de strekking van het initiatiefwetsvoorstel, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Roze Stembusakkoord dat tijdens de Tweede-Kamerverkiezingscampagne van 2012 tot stand is gekomen.

Lees verder

Pagina's