Nieuws van Ruard Ganzevoort

Privatiseren geen doel op zich

Ruard Ganzevoort sprak vandaag in de Eerste Kamer over het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie privatisering. Hij benadrukte dat privatisering geen doel in zichzelf is en dat het bewaken van het publieke belang de belangrijkste afweging is.

Lees verder

Wijze lessen Senaat over privatisering: geen privatiseren om het privatiseren

Op 30 oktober werd in de Eerste Kamer het parlementaire onderzoeksrapport ‘Privatisering’ gepresenteerd. GroenLinks verwelkomt dit rapport van harte. Ons Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort: ‘dit is de eerste keer sinds vijftig jaar dat de Eerste Kamer een eigen parlementair onderzoek uitvoert. Dat is, gezien het resultaat, van harte toe te juichen. Ook inhoudelijk is het onderzoek een succes te noemen.’

Lees verder

Herzieningen onderwijs

Met de herziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs)wordt de leerlinggebonden financiering in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs afgeschaft. Het tweede wetsvoorstel kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs heeft als doel het bevorderen van de kwaliteitsontwikkeling van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Ruard Ganzevoort diende een motie in, waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat voor leerlingen met gedragsproblemen voorzieningen worden getroffen zodat schorsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Deze twee wetsvoorstellen zijn gezamenlijk behandeld. Lees hieronder de spreektekst.

Lees verder

Hoe verder met de rituele slacht?

Deze week verwierp de Eerste Kamer met tweederde meerderheid het wetsvoorstel van Marianne Thieme om onverdoofde rituele slacht te verbieden. Hoe moet het nu verder? Senatoren Ruard Ganzevoort en Marijke Vos hebben verschillend gestemd. Marijke steunde het wetsvoorstel, Ruard stemde tegen. Dat is de eindafweging na alle debatten, alle informatie, werkbezoeken bij de rituele slacht, enzovoorts. Ze zijn het helemaal eens over de verschillende argumenten. Ze wegen ze alleen net anders. En ze zijn het weer volledig eens als het gaat om de vraag hoe het verder moet: het moet beter dan het convenant van Bleker.

Lees het opiniestuk van Ruard Ganzevoort en Marijke Vos over de rituele slacht, zoals verschenen op Joop.nl.

Lees verder

Onderwijswet: het doel moet kwaliteit zijn, niet onderwijstijd

Op 19 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister van Bijsterveldt over de '1040-urenwet', over onderwijstijd. GroenLinks heeft veel bezwaren tegen dit wetsvoorstel waarin de minister onnodig veel vastlegt en veel onrust in het land heeft veroorzaakt. Het is onduidelijk of deze wet voldoende bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Ruard Ganzevoort voerde het woord voor GroenLinks.

Lees verder

Afrondend debat over de langstudeerders

Vandaag is plenair het afrondend debat over de langstudeerder. Ruard Ganzevoort mag namens de hele commissie en dus namens de Kamer het woord voeren in een kort debat met staatssecretaris Zijlstra van OCW. Lees zijn eerste termijn.

Lees verder