Nieuws van Ruard Ganzevoort

Debat over oplopende kosten in de gezondheidszorg

Op 29 november debatteerde de Eerste Kamer over de oplopende kosten in de gezondheidszorg, enerzijds een bloeiende sector die veel bijdraagt aan het welbevinden van mensen, anderzijds is het een ongewenste kostenpost. Ruard Ganzevoort vroeg in zijn bijdrage niet alleen naar de checks en balances, maar ook naar de visie wat nu eigenlijk goede zorg is. Wat kunnen we nu eigenlijk wel en niet van de gezondheidszorg verwachten? Hier zijn bijdrage in de eerste termijn.

Lees verder

Inbreng voor brief inzake de mededeling van de Europese Commissie E110046 i.s.m. de Strategische Agenda Hoger Onderwijs

"De leden van de fractie van GroenLinks hebben waardering voor het feit dat zowel onze regering als de Europese Commissie een visie op de ontwikkeling van het Hoger Onderwijs hebben gegeven. Zij delen de ambitie te komen tot kwaliteitsverbetering en daarbij de complementariteit en relevantie van verschillende delen van het Hoger Onderwijs te versterken. De beide agenda’s in samenhang bezien brengen de leden tot de volgende vragen." Lees de inbreng van Ruard Ganzevoort.

Lees verder

Wet verhoging collegegeld langstudeerders

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk een hoger collegegeld te vragen aan studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan uit een oogpunt van studierendement wenselijk is.
Tijdens het debat hierover heeft GroenLinks een aantal bezwaren ingebracht. GroenLinks vindt dat juist in deze tijd het onderwijs moet worden versterkt en deze bezuinigingsmaatregel werkt daarin averechts. De korting op instellingen leidt niet tot beter onderwijs en de boete op langer studeren treft ook allerlei studenten die er niets aan kunnen doen dat zij langer over hun studie doen. Dat geeft vooral problemen bij deeltijdstudenten. Daarom heeft Ruard Ganzevoort een motie (in de bijlage) ingediend waarin de Kamer de regering verzoekt in overleg met de sector zo spoedig mogelijk maar in elk geval voor 1 september 2012 een regeling te treffen die voorkomt dat deeltijdstudenten onevenredig zwaar getroffen worden.
"Voorzitter, op de valreep van het reces ligt er een wetsvoorstel op tafel dat grote vragen en bezwaren oproept. Het is op zijn minst zorgelijk dat noch het kabinet noch de fracties van regerings- en gedoogpartijen hier in deze Kamer ruimte willen maken voor een zorgvuldige behandeling. Het wordt er nu doorheen gejast terwijl de antwoorden van de staatssecretaris op de vragen van verschillende fracties variëren van halve informatie tot drogredenen tot simpelweg langs de vragen heengaan. Daarvoor zouden mijn studenten geen voldoende krijgen, laat staan een staatssecretaris die steeds het mantra zingt van kwaliteitsverbetering", zo startte Ruard Ganzevoort zijn bijdrage aan dit debat.

Lees verder

Ruim baan voor talent

Met dit wetsvoorstel wordt de match tussen studenten en hun opleiding verbeterd.
Binnen het bekostigd onderwijs worden de voornemens om tot meer differentiatie en tot betere matching te komen uitgewerkt. Tevens wordt het uitgangspunt «eerst je bachelor, dan je master» opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Ruard Ganzevoort voerde namens GroenLinks het woord, zijn maidenspeech!

Lees verder

Pagina's