Kees Vendrik wordt woordvoerder Milieu, Klimaat & Globalisering

Kees Vendrik zal voortaan de belangrijkste groene woordvoerder zijn van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Hij zal zich daarbij niet beperken tot het werkterrein van de minister van Milieubeheer. Ook tal van andere kwesties die raken aan de klimaatcrisis vallen voortaan binnen zijn portefeuille; zoals daar zijn de Automobiliteit, de Luchtvaart, het Energiebeleid, het Europees Landbouw beleid, Biologische Landbouw en Waterstaat. Ook neemt hij alle vormen van fiscale vergroening, de kilometerheffing en de vliegstoelbelasting voor zijn rekening. Mede vanwege het mondiale karakter van het klimaatvraagstuk zal hij zich nog intensiever op globaliseringvraagstukken richten. Daarbij past ook zijn woordvoerderschap op Ontwikkelingssamenwerking, Economische zaken (inclusief Wereld Handels Organisatie, IMF en Wereldbank) en de effecten van de kredietcrisis.

Jolande Sap (nummer 8 op de kieslijst) wordt het nieuwe lid van de Kamerfractie. Zij neemt het woordvoerderschap Financiën en Rijksuitgaven over van Kees Vendrik. Daarnaast wordt zij woordvoerder VWS en neemt zij als specialist op dit terrein de AOW en het langer doorwerken van ouderen voor haar rekening. Jolande Sap is econome. Zij verrichte in het verleden wetenschappelijk werk voor de Emancipatieraad, waarna een ambtelijke carrière volgde op het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Daar was zij ondermeer hoofd Inkomensbeleid. Vanaf 2003 is zij directeur van het Expertisecentrum LEEFtijd. Onlangs heeft zij een Lectorschap Leeftijd & Loopbaan aanvaard.

Zoals bekend is Mariko Peters tot 21 december 2008 met zwangerschapsverlof. Isabelle Diks - de huidige Internationaal Secretaris van GroenLinks en nummer 10 op de kieslijst – zal in deze periode de beleidsterreinen Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Defensie waar gaan nemen. De GroenLinks fractie is Mathieu Heemelaar - nummer 9 op de kieslijst - erkentelijk voor zijn bereidheid om Isabelle Diks, vanwege haar expertise op internationaal terrein, als vervangend Kamerlid voor te laten gaan.

Omdat er ook nog enkele andere verschuivingen zijn opgetreden in de portefeuilleverdeling volgt hieronder een compleet overzicht.

Femke Halsema

Fractievoorzitter en woordvoerder Openbaar vervoer, Cultuur & Media, Ethische kwesties, Politieke vernieuwing en Homo-emancipatie.

Kees Vendrik

Vice-fractievoorzitter en woordvoerder Milieubeheer, Klimaat & Globalisering (inclusief: Automobiliteit, Luchtvaart, Energiebeleid, Europees Landbouw beleid, Biologische landbouw, Waterstaat, Fiscale vergroening, Ontwikkelings-samenwerking, Economische Zaken, Wereld Handels Organisatie, IMF, Wereldbank en de kredietcrisis).

Ineke van Gent

Fractiesecretaris en woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegnheid, Emancipatie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Landbouw, Dierenwelzijn, Natuur & Visserij en Koninkrijksrelaties. Tevens blijft zij lid van het Presidium en voorzitter van de Vaste Kamercommissie Wonen, Wijken & Integratie.

Naima Azough

Woordvoerder Justitie, Politie en Vreemdelingenzaken.

Tofik Dibi

Woordvoerder Onderwijs & Wetenschappen, Integratie en Jeugd & Gezin.

Jolande Sap

Woordvoerder Financiën, Rijksuitgaven, Volksgezondheid, Welzijn & Sport en AOW/langer werken.

Isabelle Diks

Woordvoerder Buitenlandse Zaken, Europese zaken en Defensie.