Nederlandse Antillen en Caribisch Nederland

Caribische Nederlanders zijn Nederlanders. Nederland kan de bewoners van deze eilanden dus niet de toegang weigeren. De bevolking van de eilanden moet zelf beslissen of zij deel wil gaan uitmaken van de Europese Unie. Welke keuze zij ook maakt, Nederland en de EU dienen de eilanden te helpen bij het terugdringen van vervuiling en het beschermen van de rijke natuur. Nederland gaat de eilanden helpen energieneutraal te worden.

Eind 2010 werd een staatkundige herziening van kracht; de eilanden Curaçao en Sint-Maarten werden onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba was dat al langer. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba werden 'bijzondere openbare lichamen' van Nederland. GroenLinks is voorstander van deze nieuwe staatsrechtelijke structuur, omdat die bijdraagt aan beter openbaar bestuur.

Geen discriminatie

GroenLinks is tegenstander van de zogenaamde Bosmanwet die door de VVD is voorgesteld in de Tweede Kamer. Deze wet is beschamend, omdat zij bij het stellen van eisen aan de vestiging in Nederland feitelijk een onderscheid maakt naar ras tussen Nederlandse staatsburgers. Dat is in strijd met internationale verdragen en de EU-richtlijn tegen rassendiscriminatie. Bovendien kan dit wetsvoorstel ertoe leiden dat Nederlanders worden opgesloten als ongewenste vreemdelingen.

Er zijn betere manieren om te voorkomen dat jongeren van de eilanden zonder opleiding naar Nederland komen en vervolgens hier in een achterstandspositie belanden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Sociale Vormingsplicht, een regeling die probleemjongeren helpt met opleiding en werk.

Armoede bestrijden

GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat grote groepen eilandenbewoners onder het bestaansminimum leven in sloppenwijken, terwijl de toeristische sector op de eilanden bloeit. Zij krijgen daardoor het gevoel tweederangsburgers te zijn. Nederland moet fors investeren in werkgelegenheidsprojecten en een deugdelijk stelsel van sociale zekerheid. Hotelketens moeten bijvoorbeeld door de overheid gestimuleerd worden om werknemers van de eilanden in dienst te nemen.

Vervuiling terugdringen en natuur beschermen

GroenLinks vindt dat de eilanden zelf moeten beslissen of zij buiten het grondgebied van de Europese Unie blijven of er als ‘ultraperifeer gebied’ deel van gaan uitmaken. Welke keuze zij ook maken, de eilandbewoners hebben recht op een gezonde leefomgeving. De EU en Nederland moeten steun bieden stapsgewijze invoering én handhaving van milieuwetten zoals we die in Europa kennen. Daarbij heeft het aanpakken van de vervuilende uitstoot van olieraffinaderijen voorrang. Tevens dienen de eilanden steun te krijgen bij de ontwikkeling van duurzame energie, met als einddoel op de eilanden energieneutraal te maken.

Ook zet GroenLinks zich in voor de bescherming van de rijke biodiversiteit en de monumentale gebouwen op de eilanden. De eilanden bieden ongekende mogelijkheden om duurzaamheid te combineren met een gezond economisch perspectief.