foto Wakker Dier

Bio-industrie

GroenLinks wil af van de bio-industrie. Landbouw moet zo ingericht zijn dat geen schade wordt aangebracht aan de natuurlijke waarde van de landbouwgrond. Er komt daarom een einde aan de intensieve veehouderij, aan economistische schaalvergroting die ten koste gaat van dierenwelzijn en landschap. Daarom willen we af van megastallen en mestoverschotten.

Jaarlijks worden in Nederland vele miljoenen dieren geslacht, waarvan driekwart voor de export. De bio-industrie heeft ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu. Door het grootschalige gebruik van antibiotica worden mensen en dieren sneller ziek. Oerwouden worden gekapt om soja voor veevoer te produceren. 

Door intensieve landbouw verdroogt en verzuurt de bodem, raakt de lucht verontreinigd en wordt de biodiversiteit steeds kleiner. De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de grote hoeveelheid mest draagt bij aan de opwarming van de aarde. 

GroenLinks wil dat we in Nederland minder dieren gaan houden. We hoeven niet de melkboer of de slager van de wereld te zijn. Daarom komt er een stelsel van grondgebonden dierrechten waarbij je de mest op eigen grond of in de regio moet kunnen afzetten. Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en gesloten kringlopen zijn de standaard. Een gezonde bodem met een verstandig gebruik van dierlijke mest wordt de basis van de landbouw. Biologische landbouw wordt gestimuleerd.

Genetische manipulatie

Het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen vormt een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Ze hebben geen natuurlijke vijanden, waardoor ze andere gewassen overwoekeren en het natuurlijk evenwicht dreigen te verstoren. Ook zorgt gentech-voedsel voor oneerlijke concurrentie voor boeren in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn alleen producten uit de biologische landbouw gegarandeerd gentechvrij. In Nederland wordt gestreefd naar landbouw die vrij is van transgenetische manipulatie. Cisgenese wordt onder strikte voorwaarden toegestaan.

Megastallen

In Nederland komen steeds minder boerenbedrijven, die tegelijkertijd steeds groter worden. Ze verdringen de familiebedrijven. GroenLinks wil het tij keren en megastallen verbieden. Ook worden huidige megastallen gesloten.  

Megastallen zorgen voor stankoverlast, een lelijk landschap, grootschalige mestfabrieken en veel dierenleed. Ook beperken ze landbouwdieren in hun natuurlijke behoeften. De dieren hebben nauwelijks bewegingsruimte, komen nooit buiten en de kans op het uitbreken van dierziekten in megastallen is groot.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of voedsel voldoet aan de wettelijke standaarden voor gezond, milieuvriendelijk en diervriendelijk voedsel. Toch vindt voedselfraude nog te vaak plaats. Boeren verkopen bijvoorbeeld vlees uit de bio-industrie als biologisch vlees om er meer geld aan te verdienen. 

Daarom wil GroenLinks het toezicht door de NVWA versterken door het aantal werknemers te verhogen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat op hun bord ligt, overeenkomt met wat er op het etiket staat.

Transparante voedselvoorziening

GroenLinks staat voor ‘baas op eigen bord’: mensen hebben het recht om te weten wat ze eten. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval. Veel voedsel is bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd. En voedsel uit de bio-industrie is slecht voor het milieu, dierenwelzijn en de gezondheid van mensen. 

GroenLinks pleit voor één duidelijk systeem voor het labelen van duurzaam, diervriendelijk en eerlijk geproduceerd voedsel. Zo kunnen consumenten zelf een bewuste afweging maken. Transparantie is de eerste stap op weg naar bewustwording en de omslag naar een verantwoorde voedselproductie.