GroenLinks moderniseert

GroenLinks moderniseert de partij met compleet vernieuwde statuten. We gaan terug naar de kern: welke regels zijn echt nodig voor een moderne politieke partij waarin de leden betrokken zijn en meebesluiten? Onze nieuwe regels regelen alleen wat nodig is. Dat biedt de vrijheid om in te spelen op de actualiteit, op basis van wederzijds vertrouwen. De leden namen de voorstellen volledig over tijdens het congres op 7 februari. Eerder was het mogelijk om mee te praten en te denken over de voorstellen, en amendementen in te dienen.

De belangrijkste voorstellen

  • Leden krijgen meer invloed, door vaker gebruik te maken van het referendum.
  • Het bevorderen van ledenparticipatie wordt expliciet als taak van het partijbestuur vastgelegd in de statuten. Spelregels voor ‘partijbrede discussies’ worden vastgelegd.
  • We leggen vast dat op alle niveaus binnen de partij functioneringscommissies worden ingesteld.
  • We schrappen overbodige regels en geven daarmee ruimte voor partijorganen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid.
  • Voor afdelingen leggen we alleen de belangrijkste zaken vast. Dat zorgt voor duidelijkheid over stemprocedures, maar geeft tegelijk voldoende flexibiliteit voor afdelingen.

Het voorstel inclusief amendementen en advies van het partijbestuur daarop is opgenomen in de congreskrant (download als pdf, 4,5 MB). De nieuwe statuten en reglementen worden zo snel mogelijk na het congres in een notariële akte vastgelegd en gepubliceerd op groenlinks.nl/statuten.

Meepraten en meedenken

In aanloop naar het congres bezocht het partijbestuur de provinciale ledenvergaderingen. Daar kon je ook verder praten over dit voorstel (meer informatie over de bijeenkomsten kreeg je via je provinciale afdeling).
Het indienen van amendementen was mogelijk vanaf zaterdag 18 oktober tot en met zondag 16 november. De leden van het Juridisch Netwerk hebben zich bereid getoond om hun kennis en expertise ook tijdens het amendementenproces in te zetten.

Modernisering noodzakelijk

Na 25 jaar was er meer nodig dan periodiek onderhoud. Sinds de oprichting van GroenLinks is er veel gesleuteld aan de partijstructuur. Dat heeft geleid tot vrij omvangrijke statuten en reglementen, die door de talloze wijzigingen niet altijd logisch en intern consistent waren.
Bovendien hebben we van de gebeurtenissen in 2012 veel geleerd, ook over de organisatie van GroenLinks (zie ook het rapport ‘Terug naar de Toekomst’ van de commissie-Van Dijk, besproken op het congres van maart 2013). Met dit voorstel geeft het partijbestuur op een samenhangende manier uitvoering aan de uitspraken van het congres.

Totstandkoming van het voorstel

Uitgangspunten voor de herziening waren het rapport van de commissie Van Dijk en de uitspraken van het congres bij de bespreking van dat rapport. Een belangrijke bouwsteen voor het voorliggende voorstel vormde ook het beleidsdocument “Ledenparticipatie en versterking partijdemocratie” uit mei 2014. De daarin beschreven instrumenten en werkwijzen zijn, voor zover nodig en wenselijk, vertaald in de formele kaders van statuten en HHR, door een schrijfgroep, die voor een groot deel bestond uit leden van het Juridisch Netwerk van GroenLinks. Een begeleidingscommissie bewaakte het proces en de uitgangspunten.
Er is ook een consultatieronde gehouden met de verschillende organen die een plek hebben in Statuten en reglementen.