De Belastingdienst erkent GroenLinks als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan GroenLinks bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder vind je de mogelijkheden op een rij. Verder staat hier de informatie bij elkaar waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s (zoals bijvoorbeeld de jaarrekening).

Schenken met belastingvoordeel: twee opties

1 Volledig aftrekbaar: periodieke gift

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Download en print de overeenkomst formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' van de site van de Belastingdienst (pdf). De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor jou ('exemplaar voor de schenker') en een voor ons ('exemplaar voor de ontvanger').
  • Vul beide exemplaren in, maar laat de rubriek 'Gegevens Instelling of Vereniging' leeg, en stuur de ingevulde en ondertekende formulieren op naar ons (dus niet naar de Belastingdienst): GroenLinks Financiële administratie, t.a.v. Jeroen Frijns, Antwoordnummer 3522 3500 SB Utrecht (postzegel niet nodig).
  • Wij vullen de 'Gegevens Instelling of Vereniging' in en sturen je het 'exemplaar voor de schenker' ondertekend terug.
  • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Als je kiest voor een specifieke looptijd, nemen we contact op zodra die looptijd is verstreken.
Een periodieke gift aan GroenLinks is altijd inclusief minimumcontributie.
Heb je vragen? Neem contact op via financien@groenlinks.nl (Jeroen Frijns, ma - do).

2 Gedeeltelijk aftrekbaar: gewone gift

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (naar de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is GroenLinks.

KVK-nummer: 40537112
Postadres: Postbus 8008, 3503 RA Utrecht
Bezoekadres: Sint Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht
Telefoon: 030 – 23 999 00
E-mailadres: info@groenlinks.nl
Website: www.groenlinks.nl
RSIN danwel fiscaal nummer: 8166.15.895

Doelstelling

(zoals vermeld in de statuten en reglementen):

GroenLinks heeft als doel het bedrijven van GroenLinkse politiek. In haar programma's wordt uitgewerkt wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan.

GroenLinks streeft naar een duurzame toekomst, emancipatie en gelijke kansen voor iedereen. We brengen onze idealen dagelijks in de praktijk. In en buiten het parlement. We hebben een optimistische kijk op de toekomst: we willen elke kans grijpen om onze groene en linkse idealen in de praktijk te brengen. Met oog voor de lange termijn en in het belang van komende generaties. Lees meer op onze standpuntenpagina.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Lees meer op de pagina partijbestuur.

Beloningsbeleid

GroenLinks (lees: Landelijk Bureau GroenLinks, Wetenschappelijk Bureau en DWARS) heeft een eigen personeelsregeling en kent haar eigen beloningsbeleid en salarisstructuur.

Onze salarisstructuur bestaat uit 10 schalen met elk 12 treden in de range tussen €1.413,- en €4.523,-. Elke functie binnen GroenLinks is beschreven d.m.v. een functiebeschrijving en is ingedeeld in deze “10-schalenstructuur” op basis van de RATO-systematiek (systematiek voor functiewaardering).

Uitzondering zijn de Partijbestuursleden. Dit zijn onbezoldigde leden, die onkosten kunnen declareren conform de geldende Vacatieregeling. Uitzondering is de Partijvoorzitter. Deze wordt betaald conform de BBRA-schaal 14.

GroenLinks kent verder een jaarlijkse gesprekscyclus van planningsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. Deze cyclus wordt afgerond met een beoordelingsgesprek wat kan leiden tot een toekenning van (een) periodiek(en) en eventueel een bijzondere beloning.

Betreft: bestuursbesluit uitstel publicatie financiële gegevens

Zoals elk jaar dient GroenLinks als ANBI-instelling binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële gegevens te publiceren. Echter, door de coronacrisis is de deadline van 1 juli niet haalbaar omdat de controle van de accountants op kantoor plaats vindt en dat gedurende een bepaalde periode niet mogelijk was.

De Belastingdienst geeft ANBI-instellingen maximaal 4 maanden uitstel voor publicatie van de financiële gegevens. Dit betekent dat de financiële gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd moeten zijn.

GroenLinks publiceert de jaarrekening zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 oktober.