Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Woensdag 15 maart kiest Nederland. Dan kunnen we kiezen voor een land waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Waar we kolencentrales sluiten en kiezen voor schone energie. Waar marktwerking niet de zorg bepaalt, maar aandacht voor mensen centraal staat. Waar ieder kind zijn dromen kan najagen. Waar we niet naar elkaar schreeuwen maar praten én luisteren.

Op deze pagina vind je ons verkiezingsprogramma in verschillende vormen.

Lees hieronder ons verkiezingsprogramma in een samenvatting van vijf minuten. Of download het complete verkiezingsprogramma in pdf. Andere versies staan onderaan de pagina.

Heb je vragen na het lezen van het verkiezingsprogramma? Stuur een mailtje naar vragen@groenlinks.nl.

Stem voor Verandering: Het verkiezingsprogramma in 5 minuten

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om onze rijkdom eerlijk te delen? Blijven we toekijken hoe de aarde steeds verder opwarmt, of kiezen we voor een groene economie? Kiezen we voor toenemende tegenstellingen, of voor een samenleving waar we respectvol met elkaar omgaan?

Het is tijd voor verandering.

Eerlijk Delen

Nederland is een belastingparadijs voor multinationals. Deze grote bedrijven leveren ons geen nieuwe banen op maar ontduiken wél belasting - terwijl werknemers braaf hun eigen deel betalen. Een kleine ondernemer neemt risico’s met zijn eigen geld, terwijl bankiers telkens opnieuw worden gered door de overheid, met geld dat eigenlijk van ons allemaal is.
Dat moet anders: GroenLinks kiest voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk delen. We vragen méér van grote multinationals. We vragen meer van mensen met grote vermogens. Zo verlagen we de belastingen voor gewone werknemers en houden zij elke maand meer geld over. Tegelijkertijd zorgen we voor meer vaste banen. En gaan mensen die afhankelijk zijn van een uitkering er flink op vooruit.

Schone Energie

Ons land is te afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals gas, kolen en olie. Het opbranden hiervan draagt bij aan het opwarmen van de aarde.
Dat moet anders: wij kiezen voor een groene economie. Wij kiezen voor een land dat draait op zonne- en op windenergie. Natuurlijk zonder kolencentrales. Het is tijd om te investeren in innovatie. In een nieuwe, groene economie. Door nu aan de slag te gaan met windmolens op zee en andere vormen van schone energie, creëren we duizenden duurzame banen. En laten we een schone, veilige en toekomstbestendige planeet achter voor onze kinderen.

Eerlijke Kansen

Armoede is erfelijk geworden. Wie je ouders zijn, bepaalt hoe ver je kunt komen en hoe groot je mag dromen.
Dat moet anders: ieder kind verdient dezelfde goede kansen. Dat betekent dat ieder kind naar de kinderopvang moeten kunnen, waar ze allemaal een gelijke start kunnen maken. Dat betekent dat kinderen naar een brede brugklas moeten kunnen en makkelijker diploma’s moeten kunnen stapelen. Want de toekomst van een kind: die moet hij of zij zelf kunnen bepalen.

Menselijke Zorg

De zorg wordt nu behandeld als een markt, ziekenhuizen worden gerund als bedrijven. Bureaucratische tussenlagen, winst beluste zorgverzekeraars en botte bezuinigingen halen de zorgzaamheid uit de zorg. Artsen en verpleegkundigen kunnen mensen lang niet zoveel aandacht geven als nodig is.
Dat moet anders. Het geld dat gaat naar de bonussen van bestuurders, moet terug naar de zorg voor patiënten. Net als de winst van farmaceuten en van marketingcampagnes door zorgverzekeraars. GroenLinks wil daarvan meer verpleegkundigen betalen, om mensen de zorg te kunnen geven die ze verdienen.

Eén Samenleving

Onze samenleving is ruwer en respectlozer geworden. Van treiterende jongeren die zich door niemand laten corrigeren tot werkgevers die een jongen weigeren omdat hij een buitenlandse achternaam heeft of een vriendje.
Maar als we samen verder willen, dan moeten we ons inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Dan moeten we de ander een kans geven, ook al is die anders dan jij. Soms is de waarheid niet zwart-wit: de zorgen van de man over de onveiligheid in zijn wijk en als de frustratie van het meisje dat vanwege haar achternaam wordt geweigerd voor een baan, zijn even echt. Het begin van de oplossing ligt bij wederzijds respect. Elkaar leren begrijpen. Elkaar willen ontmoeten.

Het is tijd voor een Nederland waarin eerlijk delen het wint van egoïsme. Waarin onze gezamenlijke toekomst het wint van de winsten op korte termijn. En waarin hoop het wint van angst. Het moet anders. Het kan anders. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor GroenLinks.

Ons programma in vijf punten

1.   Eerlijk Delen

We vragen meer geld van grote bedrijven, banken en mensen met grote vermogens, zodat iedereen erop vooruit kan gaan. Wij willen:

 • Voorkomen dat bedrijven allerlei mazen in de wet gebruiken om belasting te ontduiken.
 • De belastingen verlagen. Dat zorgt voor meer banen en hogere lonen.
 • Zorgen dat mensen met lage inkomens er flink op vooruitgaan.

2. Schone Energie

We kiezen voor schone energie zodat we een schone wereld en een gezond klimaat kunnen doorgeven aan onze kinderen. Wij willen:

 • Binnen vier jaar alle kolencentrales sluiten en stoppen met subsidies voor de fossiele energie.
 • Meer windmolens bouwen op zee.
 • Binnen vijftien jaar alle huizen in Nederland aardgasvrij maken.

3. Eerlijke Kansen

Wie je ouders zijn, bepaalt niet hoe groot je mag dromen. Ieder kind moet het beste onderwijs kunnen krijgen. Wij willen:

 • Ervoor zorgen dat alle kinderen drie dagen per week naar een kinderopvang kunnen.
 • De klassen verkleinen en leraren beter belonen: er komen 20.000 docenten bij.
 • Het collegegeld verlagen en de aanvullende beurs voor studenten uit arme gezinnen verhogen. We maken deze voor een grotere groep beschikbaar.

4. Menselijke Zorg

Verzekeraars dicteren niet langer de zorg. De aandacht voor mensen staat centraal. Wij willen:

 • De marktwerking in de zorg terugdringen.
 • De zorgpremies verlagen en het eigen risico afschaffen.
 • Meer handen aan het bed en in de zorg voor onze ouderen: er komen 30.000 verpleegkundigen bij.

5. Eén Samenleving

We gaan in Nederland respectvol met elkaar om. We respecteren onderlinge verschillen en delen de waardering voor onze democratische waarden en de rechtstaat. Wij willen:

 • Geweld tegen mensen vanwege hun afkomst, religie of seksuele voorkeur zwaarder bestraffen.
 • Asielzoekers direct na aankomst in Nederland lesgeven in de Nederlandse taal en over de Nederlandse grondwet.
 • 1000 extra wijkagenten aanstellen die werken aan de veiligheid in de wijk.

Andere versies