Decentralisatie

GroenLinks steunt de beweging van de decentralisatie. Gemeenten kunnen bewoners beter helpen als zij over alle taken op het gebied van zorg en participatie gaan. Maar dit moet wel gepaard gaan met voldoende middelen. In de zorg moeten de wensen van mensen die het nodig hebben centraal staan.

Lokale verzorgingsstaat

GroenLinks wil dat rijksoverheid en gemeenten een gezamenlijk programma ontwikkelen om de ‘lokale verzorgingsstaat’ verder vorm te geven. Ondersteuning voor de meest kwetsbare groepen, financiële zekerheid voor gemeenten en de rol van de gemeenteraad staan centraal in dit programma.

Zorg

GroenLinks stelt niet het geld, maar goede zorg voor mensen voorop. Wat ons betreft mag het budget van gemeenten nooit zo strak zijn dat de kwaliteit van zorg in gevaar komt. Ook niet als dat vervelende consequenties heeft voor de Rijksbegroting.

GroenLinks is erop tegen dat met de decentralisatie van jeugdzorg ook de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren naar gemeenten is verplaatst. Hiermee wordt een onterecht verschil gecreëerd tussen fysieke zorg en mentale zorg. GroenLinks vindt dat de jeugd-ggz weer terug moet in de Zorgverzekeringswet.

Participatiewet

De Participatiewet ging gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Dit heeft mensen niet geholpen meer te participeren. Door de Participatiewet zitten veel kwetsbare jongeren en arbeidsgehandicapten langer thuis dan nodig is. Dat is niet goed. Ook is de Participatiewet veel te veel gebaseerd op wantrouwen en dwang. Dit helpt mensen niet. In plaats daarvan moet de Participatiewet minder regels hebben en meer ruimte om bij te verdienen. Dan kunnen we mensen eigen regie geven en echt aan werk helpen.

Lokaal maatwerk

GroenLinks wil gemeenten de ruimte en financiële middelen geven om op eigen wijze participatie te stimuleren. Zij mogen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid zoals een basisinkomen, waarbij keuzevrijheid, waardering en ontplooiing vooropstaan: minder regels, meer ruimte om bij te verdienen.