Vacature: voorzitter en lid toezichtraad 2020-2023

De toezichtraad van GroenLinks is voor de periode 2020-2023 op zoek naar een nieuwe voorzitter en één nieuw lid. De nieuwe leden worden op voordracht van de interne kandidatencommissie tijdens het congres 14 maart 2019 door de leden verkozen. Om je kandidaat te stellen vragen we je een motivatiebrief, CV en een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 15 partijleden die je kandidatuur ondersteunen. De uiterste inzenddatum is dinsdag 3 december 2019. Je stuurt je kandidaatstelling per e-mail naar kc-mail@groenlinks.nl. Bij voorkeur brief en bijlagen in één zending.

De toezichtraad

De toezichtraad houdt toezicht op de juridische en financiële aspecten van beleid en de werkzaamheden van het partijbestuur en staat het partijbestuur met raad terzijde. Zij dient

goedkeuring te geven aan het jaarwerkplan, de begroting en de jaarrekening van de vereniging GroenLinks en is gesprekspartner bij de evaluatie van het jaarwerkplan. Daarnaast ziet zij toe op de uitvoering van congresbesluiten, stelt zij de accountant aan en heeft zij een aantal taken binnen de statuten en reglementen van GroenLinks t.a.v. de instemming met besluiten van het partijbestuur.

De toezichtraad is pluriform samengesteld, met voldoende deskundigheid op bestuurlijk, financieel, maatschappelijk en politiek terrein, juridische kennis, campaigning, personeel- en organisatie-inrichting. De toezichtraad acteert als team, in een open sfeer met een kritische en constructieve opstelling.

De toezichtraad heeft een door het congres benoemde voorzitter. De leden beschikken over voldoende tijd in met name de avonduren en geven voldoende prioriteit aan hun werkzaamheden voor de toezichtraad. De partijvoorzitter is aanwezig bij vergaderingen, geeft uitleg en legt verantwoording af. De toezichtraad ziet toe op een juiste en volledige verantwoording van het partijbestuur aan het congres en is tevens de opdrachtgever van de kandidatencommissie voor het partijbestuur.

De toezichtraad legt afzonderlijk haar bevindingen voor aan het congres en deze worden ter decharge geagendeerd. Het gaat om onbetaald werk.

Persoonlijke kwaliteiten van de kandidaten toezichtraad

 • is betrokken bij de partij en heeft ervaring met de partijorganisatie;
 • heeft een toezichthoudende attitude vanuit de door het congres in de statuten gestelde kaders;
 • is een kritische sparringpartner voor de bestuurders;
 • heeft ervaring met het houden van toezicht;
 • heeft leidinggevende ervaring in een grote stichting en/of private onderneming en is in staat om op armlengte te blijven van verantwoordelijkheden van het partijbestuur;
 • is in staat om met een helicopterview naar de partijorganisatie te kijken;
 • heeft analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • is klankbord voor het partijbestuur en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • is integer, onafhankelijk, heeft affiniteit met het gedachtegoed van GroenLinks, staat los van elk deelbelang;
 • is positief kritisch, geeft ruimte, respecteert (de bevoegdheidsruimte van) het partijbestuur.

Kwaliteiten als een team

De toezichtraad dient gezamenlijk in staat te zijn om als een team te opereren dat zo divers mogelijk is samengesteld. Samenwerken is een belangrijke kwaliteit voor ieder lid van de toezichtraad.

Taken en kwaliteiten van de voorzitter

 • De voorzitter coördineert de taken van de toezichtraad en leidt op plezierige en efficiënte wijze de vergaderingen.
 • De voorzitter voert regulier overleg met de partijvoorzitter, mede ter voorbereiding van de vergaderingen van de Toezichtraad.
 • De voorzitter onderhoudt goede contacten met de diverse gremia binnen de partij en deelt relevante informatie en/of zorgpunten met de overige leden van de toezichtraad.
 • Om de functie van voorzitter te kunnen vervullen is het hebben van ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring noodzakelijk evenals de ervaring met de werkzaamheden van een toezichtraad. Ervaring met de landelijke GroenLinks- organisatie en gevoel voor politiek is een pré.
 • De voorzitter heeft een heldere visie op de organisatorische, juridische en financiële aspecten van beleid en werkzaamheden van een partijbestuur en de uitvoering daarvan.
 • De voorzitter beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en zorgt als voorzitter voor een open en constructieve samenwerking binnen de toezichtraad en tussen de raad en het bestuur.
 • De voorzitter heeft aantoonbaar tenminste twee dagdelen per week beschikbaar voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Om je kandidaat te stellen vragen we je een motivatiebrief, CV en een aantal bijlagen in te zenden. De uiterste inzenddatum is dinsdag 3 december 2019. Je stuur je kandidaatstelling per e-mail naar kc-mail@groenlinks.nl. Bij voorkeur brief en bijlagen in één zending.

Een complete kandidaatstelling bestaat uit:

 • een brief aan de kandidatencommissie, je sollicitatiebrief;
 • je CV, inclusief je contactgegevens;
 • een ingevulde integriteitsverklaring. Download hier de in te vullen verklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol van GroenLinks.

Toelichting: Indien er vragen zijn over de integriteit van een kandidaat, kan een aanvullend integriteitsonderzoek onderdeel zijn van de procedure. Als dit aan de orde is word je t.z.t. geïnformeerd over het hoe en waarom van dit onderzoek. Kandidaten die onvoldoende integer worden bevonden, zijn kandidaat af: ze worden niet voorgedragen en kunnen zich zelf niet presenteren als kandidaat aan het congres.

 • een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 15 partijleden die je kandidatuur ondersteunen. Deze leden moeten persoonlijk bij jou hebben aangegeven dat ze hiertoe bereid zijn. De kandidatencommissie kan contact met hen opnemen voor navraag.

Ondersteuningsverklaringen kunnen worden ingevuld via een online tool. Je kunt een account aanvragen door jouw naam en e-mailadres te sturen naar: mvherwijnen@groenlinks.nl (bestuurssecretaris). De ondersteuningsverklaring dient uiterlijk zondag 8 december te worden ingeleverd; kandidaatstellingen zonder deze ondersteuningsverklaring worden niet verder in behandeling genomen.

Toelichting: De 15 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres.

Kandidaten met 15 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt.

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via kc-mail@groenlinks.nl.