Afwegingskader militaire interventies

Om richting te geven aan de besluitvorming door onze volksvertegenwoordigers zijn op basis van een partijbrede discussie over militaire interventies  uitgangspunten geformuleerd, die leidend moeten zijn in het besluit om een militaire interventie te steunen of niet.

GroenLinks is een internationaal georiënteerde partij. Dit uit zich onder andere in een grote betrokkenheid van de leden bij beslissingen over militaire inzet in het buitenland. We koesteren de wens om burgers te beschermen tegen geweld dat met gewapende conflicten gepaard gaat.

Oplossingen zoekt GroenLinks vooral in het gebruik van civiele instrumenten, zoals diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn zeer terughoudend ten opzichte van militaire inzet. Wij vragen ons altijd af of een militaire inzet leidt tot een betere situatie voor de burgers ter plekke ten opzichte van de situatie zonder militair ingrijpen.

En ook als er wél militair wordt ingegrepen, zijn civiele instrumenten altijd noodzakelijk om te komen tot duurzame vrede. GroenLinks besluit zeker niet lichtzinnig tot militaire inzet.

Maar GroenLinks volksvertegenwoordigers komen in de praktijk wel voor de vraag te staan om militaire inzet al dan niet te steunen. Deze beslissing is nooit eenvoudig: het blijft een moeilijke afweging of de positieve effecten van de militaire inzet (de bescherming van burgers) opwegen tegen de negatieve effecten. Hierbij weegt ook de proportionaliteit van de inzet mee. Om richting te geven aan de besluitvorming door onze volksvertegenwoordigers zijn op basis van een partijbrede discussie over militaire interventies de onderstaande uitgangspunten geformuleerd, die leidend moeten zijn in het besluit om een militaire interventie te steunen of niet.

Uitgangspunten voor steun van GroenLinks zijn dat:

  1. een interventie bijdraagt aan de bescherming van groepen burgers tegen gruwelijk en grootschalig geweld;
  2. een interventie legitimering in het internationaal recht heeft;(*)
  3. een interventie onderdeel zal zijn van een geïntegreerde aanpak die diplomatie, humanitaire hulp en wederopbouw omvat;
  4. de regering zich committeert om ook op de lange termijn bij te dragen aan een stabiele, veilige situatie voor de burgers ter plekke;
  5. alle niet-militaire opties zijn overwogen en onvoldoende effectief zijn gebleken.

De vraag die voorligt in het referendum: 

Vind je dit een geschikt afwegingskader voor onze volksvertegenwoordigers? 

 

(*) GroenLinks is een partij die de internationale rechtsorde hoog in het vaandel heeft staan. Vanuit het volkenrecht kan de Veiligheidsraad van de VN een mandaat geven voor een militaire interventie. In de praktijk prevaleren bij de besluitvorming in de Veiligheidsraad soms machtspolitieke belangen boven de belangen van de door acuut geweld bedreigde burgers. Terwijl door die conflicterende belangen en vetorechten van belanghebbende staten een patstelling in de Veiligheidsraad kan optreden, kan ingrijpen wel degelijk legitiem zijn, juist vanwege grootschalig en gruwelijk geweld tegen groepen burgers.