Op basis van deze kernwaarden heeft GroenLinks een integriteitsbeleid opgesteld. Om met z’n allen scherp te hebben hoe we met elkaar willen omgaan. Om mensen die ergens mee zitten de juiste steun te bieden. En om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag gemeld kan worden en zich niet herhaalt.

Onze gedragscode

De gedragscode staat centraal in hoe we met elkaar omgaan. In de gedragscode hebben we de kernwaarden van GroenLinks vertaald handvatten waarmee we het gesprek met elkaar kunnen aangaan over onze handelingen en ambities. 

De integriteitsverklaring

Iedereen die solliciteert op een politieke functie of een bestuursfunctie binnen GroenLinks spreekt met de kandidatencommissie over integriteit. Dat gesprek vindt plaats op basis van de integriteitsverklaring die sollicitanten vooraf invullen. Ook wordt hierbij de gedragscode ondertekent.

Ongewenst gedrag en integriteitsschendingen

Wij zetten ons er als GroenLinks voor in om een veilige werkomgeving te creëren voor iedereen die bij en voor ons werkt en dus om ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar mensen samenwerken kan het echter altijd gebeuren dat iemand over een grens van een ander heengaat. 

Met ongewenst gedrag bedoelen we ‘gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat iemand zich niet langer veilig voelt op de werkplek'.

Met integriteitsschendingen bedoelen we 'gedrag dat of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het werk voor GroenLinks'.

Wat doe je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of een integriteitsschending?

Wij zien het liefst dat de werknemer mogelijkheden ziet om te kiezen voor een informele route. Onder informeel verstaan we dat de werknemer en de persoon die het ongewenste gedrag veroorzaakt met elkaar onderling in gesprek gaan of met elkaar in gesprek gaan in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon die de melder ondersteunt. Ook kan worden afgesproken dat er een gesprek tussen beiden plaatsvindt onder begeleiding van een bemiddelaar, mediator of de leidinggevende.

Intern op zoek naar een oplossing

We moedigen iedereen aan om eerst te kijken naar de mogelijkheden om de kwestie te bespreken met degene die het probleem veroorzaakt, of als dat niet kan, met je leidinggevende, voorzitter of een andere persoon binnen de organisatie die kan bemiddelen.

In gesprek met een vertrouwenspersoon

Kom je er niet uit op deze manier of voelt het niet veilig om datgene waar je mee zit intern te bespreken? Dan kan je altijd aankloppen bij een van onze vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon vangt je op, luistert naar je verhaal en begeleidt je bij het vinden van een gepaste oplossing. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon vind je door op de knop hieronder te klikken.

Een formele klacht indienen

Onder de formele route verstaan we dat er een formele klacht wordt ingediend bij de commissie ongewenste omgangsvormen en dat zij deze klacht gaan onderzoeken. Dit is de uiterste stap die gezet kan worden als de informele route niet tot een oplossing heeft geleid. Wij hebben een klachtenprocedure opgesteld en een commissie ongewenste omgangsvormen benoemd voor formele klachten.

De vertrouwenspersoon kan je begeleiden en adviseren in zowel de informele als de formele route.

MELDREGELING KLOKKENLUIDERS

Wij zetten ons er als GroenLinks voor in om een veilige (werk)omgeving te creëren voor iedereen die bij en voor ons werkt en dus om ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen zoveel mogelijk te voorkomen. Desondanks kunnen onregelmatigheden plaatsvinden. Wij nodigen iedereen die bij of voor ons werkt, als vrijwilliger of in een betaalde functie, uit om vermoedens van onregelmatigheden te melden. We ontvangen graag deze meldingen, omdat we mogelijke onregelmatigheden graag verhelpen.In de meldregeling klokkenluiders wordt uitgelegd hoe je op een veilige manier vermoedens van onregelmatigheden kunt melden.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Wij vinden het heel belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers hun beroep veilig en integer uit kunnen oefenen. Daarom is GroenLinks lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit netwerk van politieke partijen en ambtsverenigingen komt regelmatig samen om te spreken over integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers.

Vragen over ons integriteitsbeleid

Als je vragen hebt over ons integriteitsbeleid kan je een mail sturen naar integriteitsbeleid@groenlinks.nl. Wij zullen je dan zo snel mogelijk in contact brengen met iemand die je vraag kan beantwoorden.