Deze gedragscode helpt ons om met elkaar in dialoog te blijven wanneer er morele afwegingen moeten worden gemaakt. Wanneer we twijfelen over wat het juiste is om te doen. Of wanneer iemand in strijd met onze waarden handelt. Dan zullen we deze gedragscode gebruiken om het gesprek hierover aan te gaan. Want iedereen kan fouten maken. Het is belangrijk dat we onze fouten kunnen toegeven en van onze fouten leren. En dat we om hulp kunnen vragen wanneer dat nodig is. Want alleen samen kunnen we onze idealen uitdragen.

Deze gedragscode is onderdeel van het integriteitsbeleid en is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks. De gedragscode is bedoeld voor iedereen die zich actief inzet voor GroenLinks: van Tweede Kamerlid tot gemeenteraadslid, van bestuurslid tot campagneleider, vrijwillig of betaald. We vragen iedereen die onder deze noemer valt om de gedragscode te ondertekenen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat voorop: we willen de aarde leefbaar doorgeven aan volgende generaties. Dit vergt een continue inzet van de groene beweging. Daarom is het belangrijk dat we duurzame keuzes maken, zodat ook onze beweging nog lang kan voortbestaan. We zetten ons niet in voor korte termijnwinst, maar houden onze ogen op de horizon gericht.

 1. We maken onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk. Bij het organiseren van en deelnemen aan GroenLinks-activiteiten maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame vervoersvormen, producten en catering. We gaan zorgvuldig en spaarzaam om met middelen.
   
 2. We werken samen met partners en leveranciers voor wie duurzaamheid ook een belangrijk uitgangspunt is. Zo investeren we in een bredere groene beweging en samenwerking op de lange termijn.
   
 3. We zorgen ervoor dat GroenLinks een actieve en sterke beweging blijft. We dragen samen zorg voor de partijdemocratie, de uitwisseling van ideeën, en het intern en extern uitdragen van de idealen van GroenLinks. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke en gevoelige informatie die we (vanuit onze functie) tot onze beschikking hebben.

Verbinding

Wat ons verbindt is sterker dan wat ons van elkaar scheidt. We zetten ons in voor een open, eerlijke en veilige omgeving waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen en waarin mensen op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. We werken hard om GroenLinks inclusief en divers te maken en te houden. En we gaan iedere vorm van uitsluiting en discriminatie tegen.

 1. We zijn respectvol naar elkaar en hebben waardering voor ieders positie en achtergrond. Bij ons staat gelijkwaardigheid en jezelf kunnen zijn voorop. We geloven in de kracht van diversiteit van o.a. gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, afkomst, religie en lichamelijke of verstandelijke beperkingen. We werken proactief aan verbinding en inclusie, dragen zorg voor elkaar en zorgen er actief voor dat leden en sympathisanten zich welkom voelen bij GroenLinks.
   
 2. We zorgen ervoor dat mensen van alle achtergronden hun talenten kunnen inzetten voor onze beweging en kunnen groeien binnen GroenLinks. Dit doen we onder andere door van diversiteit en inclusie een belangrijk uitgangspunt te maken bij de werving en selectie voor posities binnen GroenLinks. En door ervoor te zorgen dat de activiteiten die we organiseren en de informatie die we verspreiden toegankelijk zijn voor een brede en diverse groep mensen.
   
 3. We creëren een veilige omgeving voor iedereen. We voorkomen ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en uitsluiting. En als er toch sprake is van ongewenst gedrag dan spreken we elkaar daarop aan en zorgen we dat de mensen die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag zich gesteund voelen en gesteund worden.

Eerlijk delen

We zetten ons in voor een sociale, rechtvaardige en vooruitstrevende samenleving waarin iedereen het recht heeft om mee te doen en niemand in de steek wordt gelaten. We zijn solidair met elkaar, we creëren kansen voor elkaar en we delen samen het podium. We handelen niet uit eigenbelang maar uit het belang van een open en eerlijke beweging.

 1. We zorgen voor een eerlijke verdeling van podium, macht en inspraak, door onze kennis te delen, onze netwerken open te stellen en de lobby van sterke groepen tegen te gaan. We gaan open en eerlijk met elkaar in gesprek en debat.
   
 2. We zorgen ervoor dat regels en procedures openbaar en op een toegankelijke manier beschreven zijn of toegelicht worden. En dat de regels en procedures op een transparante wijze worden nageleefd. We zijn open over de grond van onze besluiten en acties en wijken niet zonder goede reden af van eerder gemaakte besluiten.
    
 3. We zijn ons bewust van onze positie, verantwoordelijkheden en privileges. We voorkomen elke schijn van belangenverstrengeling. Dit houdt in dat we transparant communiceren over onze nevenfuncties en verantwoordelijk omgaan met formele en informele verbindingen en netwerken.