Belastingplan 2016: te weinig oplossing voor maatschappelijke problemen, te weinig vergroening en te weinig eerlijk delen

Het aangepaste belastingplan, met steun van D66, levert weliswaar iets meer vergroening op, maar dat steekt schril af tegen de afspraken die bij de Klimaattop zijn gemaakt. Ook levert deze aanpassing grotere inkomensongelijkheid op.

Inkomensongelijkheid
Vooral niet-werkenden, bijstandsgerechtigden en ouderen zullen met dit belastingplan minder lastenverlichting ontvangen, waardoor de tweedeling wordt vergroot. De voorgestelde lastenverlichting komt te veel terecht bij hogere inkomens. Ook vindt GroenLinks de werkgelegenheidswinst van structureel 35.000 banen erg mager, gezien het enorme bedrag van € 5 miljard dat wordt ingezet.

Maatschappelijke noden
Er is hard bezuinigd op zorg en welzijn, op beschut werk en sociale werkvoorzieningen. Geld om de nood te lenigen komt er niet. De lasten voor lagere inkomens, door de hogere eigen bijdragen in de zorg/Wmo en de huurverhogingen leiden tot steeds meer problemen voor deze inkomensgroep. Ook gemeenten hebben de noodklok geluid over het grote financiële tekort waar zij tegen aanlopen. GroenLinks pleit voor extra middelen in het gemeentefonds, waarbij duidelijk moet zijn dat deze middelen besteed moeten worden om de tekorten in het sociale domein op te lossen. GroenLinks wil ook dat extra geld voor kinderopvang wordt ingezet om een ontwikkelrecht voor alle kinderen te creëren, zodat ook kinderen van alleenstaande ouders of alleenverdieners minimaal twee dagdelen naar de kinderopvang kunnen.

Vergroening
D66 gaat akkoord met een eenmalig bedrag (€ 100 miljoen) voor energiebesparing door woningeigenaren, terwijl zij kansen voor snelle maatregelen voor het klimaat laat liggen. Met het recente klimaatakkoord (Klimaattop Parijs) is het niet meer te verdedigen om de energieheffing voor grootverbruikers zo laag te houden in vergelijking tot de heffing die consumenten en het midden- en kleinbedrijf betalen. GroenLinks pleit ervoor een hogere heffing voor grootverbruikers in te zetten voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie.