Debat over regeringsverklaring: twee succesvolle moties

Tijdens het debat over de regeringsverklaring woensdag zijn twee van vier ingediende moties van de GroenLinks fractie aangenomen. De motie 'Tegengaan van islamisering is geen doelstelling van (overheids)beleid' kon rekenen op een ruime meederheid in de Tweede Kamer. Alleen de PVV en SGP stemden tegen. De motie die de regering verzoekt om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen doelen voor milieu, natuur en klimaat, en dit vergezeld te laten gaan door een integrale doorrekening, is zelfs Kamerbreed aangenomen.

De letterlijke teksten van de moties luiden als volgt:

1. De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;

overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;

overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen,

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,

En gaat over tot de orde van de dag.

2. De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het regeerakkoord aansluiting zoekt bij de klimaat- en energiedoelstellingen zoals die in Europa zijn afgesproken;

Overwegende, dat het onwenselijk is dat er publiek geld gaat naar kernenergie;

Constaterende, dat ook op het terrein van milieu, natuur en biodiversiteit internationale afspraken zijn gemaakt, maar dat niet duidelijk is hoe de verminderende ambities van het kabinet aansluiten bij die afspraken;

Constaterende, dat het voor het milieu, klimaat en natuurbeleid van belang is om een strategie te hebben op de vergroening van onze economie, inclusief bijbehorende maatregelen;

Verzoekt de regering om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen doelen voor milieu, natuur en klimaat, dit vergezeld te laten gaan door een integrale doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland zoals dat gebruikelijk is, en dit voor Prinsjesdag 2011 aan de Kamer te presenteren,

En gaat over tot de orde van de dag.