Energie besparen? Laat Luchtmacht Warmte Atlas van Nederland maken

Afgelopen winter heeft de gemeente Nijmegen, op initiatief van GroenLinks wethouder Jan van der Meer, met veel succes een zogenaamde Thermografische Atlas van de stad gepubliceerd. Een vliegtuigje met infraroodcamera maakte warmtebeelden van alle Nijmeegse daken. Nuttige informatie om bewoners en bedrijven aan te zetten tot energiebesparing en (dak-)isolatie. Ook wordt nu getracht om restwarmte van bedrijven in te zetten voor de stadsverwarming.

GroenLinks vindt dat dit goede voorbeeld (zie link) ook landelijk goed gevolgd moet worden. De computertechnologie die nodig is voor dit type onderzoek is in Zweden ontwikkeld en door een bedrijf dat platte daken onderhoudt naar Nederland gehaald. De Nederlandse Luchtmacht beschikt over infraroodcamera’s en over (F16- of andere) toestellen die deze camera’s kunnen gebruiken. Vandaar dat GroenLinks aan het kabinet voorstelt om te onderzoeken of de Nederlandse Luchtmacht komende winter thermografische kaarten van het bebouwde deel van Nederland kan maken. Deze informatie dient net als in Nijmegen op digitale wijze openbaar te worden gemaakt, waardoor op lokaal niveau burgers, bedrijven en lokale bestuurders beter kunnen werken aan energiebesparing, woning- & bedrijfsisolatie.

Om er voor te zorgen dat de te besparen energie opweegt tegen het energieverbruik die de vluchten over Nederland met zich mee brengen, pleiten wij er voor dat de vluchten met infrarood camera’s in mindering worden gebracht op het totaal aan normale oefenvluchten die Defensie jaarlijks uitvoert.

GroenLinks is van mening dat het maken van een Thermografische Atlas van Nederland een belangrijk extra instrument kan zijn voor het realiseren van het kabinetsbeleid. In de nota ‘Schoon en Zuinig” heeft het kabinet zich immers ten doel gesteld om het tempo van energiebesparing de komende jaren te verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar. In de praktijk levert het beter isoleren van een woning of bedrijf dat veel warmte lekt al gauw een energiebesparing van 30% op. Alle reden dus om in de komende winter heel bebouwd Nederland op een infrarood foto te zetten.

Wijnand DuyvendakMariko Peters

Schriftelijke vragen van de leden Duyvendak en Peters (beiden GroenLinks) aan de minister van VROM en de minister van Defensie over de wenselijkheid van het maken van een ‘Warmte Atlas’ van Nederland, ten einde de isolatie van woningen en bedrijven te bevorderen, d.d. 8 mei 2008.

1. Bent u bekend met de Thermografische Atlas, die de gemeente Nijmegen met infrarood camera’s vanuit de lucht heeft laten maken en het warmteverlies van alle gebouwen in de stad zichtbaar maakt?* 2. Bent u met ons van mening dat een dergelijke Atlas een bruikbaar middel is voor bewoners, bedrijven en lokale bestuurders om energiebesparing in woningen en bedrijven te stimuleren?3. Acht u het in beginsel wenselijk dat er een ‘Warmte Atlas’ van de hele bebouwde omgeving in Nederland wordt gemaakt?4. Is het juist dat de Luchtmacht beschikt over toestellen die met infrarood camera’s kunnen worden uitgerust?5. Is het technisch mogelijk om de in Nijmegen gebruikte technologie, die in Zweden is ontwikkeld en door een bedrijf naar Nederland is gehaald, ook te gebruiken in Luchtmachttoestellen met infrarood camera? **6. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om komende winter met behulp van Luchtmacht toestellen een Thermografische Atlas van Nederland te maken en deze Atlas op digitale wijze toegankelijk te maken voor het publiek?7. Bent u bereid de te maken vluchten in beginsel in mindering te breng op het totale aantal oefenvluchten dat de Luchtmacht jaarlijks toch al maakt?8. Bent u bereid de Kamer tijdig een plan van aanpak toe te sturen zodat beoordeeld kan worden of het mogelijk en wenselijk is om deze winter een Thermografische Atlas van het bebouwde deel van Nederland te maken?