Grashoff: Nederlandse natuur in gevaar

GroenLinks oordeelt hard over het natuurbeleid van het kabinet Rutte II. Nederland haalt haar internationaal afgesproken natuurdoelen bij lange na niet. Ons land raakte in de afgelopen 100 jaar 85% van zijn natuurlijke soortenrijkdom (biodiversiteit) kwijt en er is geen sprake van een herstel. Zo ging bijvoorbeeld onze weidevogelstand afgelopen jaren ver achteruit.

Achterliggende oorzaken zoals overbemesting, verdroging, te hoge neerslag van stikstof in natuurgebieden en vervuiling van grond- en oppervlaktewater zijn onvoldoende aangepakt.  De ambitie voor nieuwe natuur werd verlaagd, en de aanleg daarvan stagneert. Nederland loopt in Europees verband achteraan met het beschermen van haar leefgebieden en soorten.

Onder kabinet Rutte II is het budget voor natuur gehalveerd, van 480 miljoen euro naar 210 miljoen. Het budget moet fors omhoog zodat tenminste deze bezuiniging wordt teruggedraaid. Er moet een eind komen aan de vermesting door krimp van de veestapel en er moeten meer nieuwe natuurgebieden worden aangelegd, zodat een netwerk van natuurgebieden in Nederland ontstaat. Nu is slechts 13% van ons oppervlak natuur, dat moet worden vergroot naar ca 17%.

Rik Grashoff; ‘Vier jaar Rutte II heeft de natuur geen goeds gebracht. Vooral de steeds intensiever geworden landbouw vormt een grote bedreiging voor onze natuurwaarden. Natuurbeleid heeft geen enkele prioriteit gehad de afgelopen jaren. De stand van weide- en akkervogels en bestuivers holt achteruit. Dat betekent dat als wij dit niet weten te keren, we de komende jaren steeds meer door een stil en leeg landschap fietsen.’