GroenLinks bijzonder kritisch op kabinetsaanpak van problemen in melkveehouderij

De staatssecretaris van Economische Zaken is amper bereid om aanpassingen te doen aan de zeer omstreden melkveehouderij wetsvoorstellen. Deze wetten zorgen ervoor dat biologische en extensieve veehouderijen dieren moeten slachten. GroenLinks senator Marijke Vos sprak staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) in de Eerste Kamer fel aan op de gebrekkige kabinetsaanpak van problemen in de melkveehouderij.  

In de Eerste Kamer werd dinsdag de Wet Grondgebonden Groei Melkveehouderij en de invoering van een stelsel van fosfaatrechten besproken. De Nederlandse melkveesector is een doodlopend pad ingeslagen. In plaats van tijdig de koers te verleggen richting een toekomstbestendige melkveehouderij hebben overheid en sector zich laten leiden door korte termijn financiële belangen en de wensdroom van technologische oplossingen. Marijke benadrukte tijdens het plenaire debat hoe het kabinet met de twee voorliggende wetsvoorstellen een belangrijke kans op duurzame ontwikkeling in de melkveehouderij had gemist: ''Het systeem van verhandelbare fosfaatrechten ontneemt de overheid een belangrijk instrument, namelijk om te sturen op duurzaamheid. Verhandelbaarheid versterkt schaalvergroting en stelt vooral melkveehouders met veel geld (of leenmogelijkheden) in staat om uit te breiden. Daarbij speelt het geen rol of de uitbreiding een biologisch of duurzaam bedrijf betreft.''

De positie van biologische boeren verdient meer aandacht, onderlijnde Marijke. GroenLinks begrijpt niet waarom er alleen gekeken is naar de peildatum van 2 juli 2015 en niet naar de ontwikkelingsfase of duurzame toekomstgerichte wijze van productie binnen een bedrijf: ''Juist vanuit een visie op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland, zouden bedrijven die reeds voldoen aan de milieu- en dierenwelzijnseisen niet de dupe mogen zijn van het probleem wat vooral veroorzaakt is door de enorme schaalvergroting en de toename van industriële megabedrijven. ''

Zo werden een aantal melkveehouders die een kort geding hadden aangespannen tegen de regeling afgelopen week door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens Marijke was deze uitspraak van groot belang voor het wetsvoorstel fosfaatrechten 2018. Zij vroeg de staatssecretaris om alsnog te voorzien in een knelgevallenregeling waarin de biologische bedrijven die voor de datum 2 juli 2015 startten of uitbreidden worden ontzien. Van Dam ziet de uitspraak als een individueel geval en blijft bijzonder in zijn interpretatie van de knelgevallenregeling.

Tenslotte maakte Marijke zich sterk voor het behoud van zeldzame rassen. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het voortbestaan van bijvoorbeeld een runderras zoals de Lakenvelder. Deze groepen zouden ontzien moeten worden in deze regeling en dat gebeurt te weinig vindt GroenLinks.

GroenLinks meent dat een gedegen visie op de toekomst van de Nederlandse veehouderij ontbreekt en daarmee gaat deze regering door op het pad van de stapeling van steeds complexere wetgeving die totaal niet bijdraagt aan een duurzame melkveehouderij.