GroenLinks wil snel actie voor schoner oppervlaktewater

GroenLinks wil dat het Nederlandse oppervlaktewater snel schoner wordt. De drinkwaterbedrijven trekken deze week opnieuw aan de bel over de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo blijkt in 2011 de kwaliteit van het Maaswater achteruit gegaan. Dat terwijl afspraken er op gericht zijn de waterkwaliteit verder te verbeteren. GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoffstelt schriftelijke vragen over dit onderwerp.

 

Tweede Kamerlid Rik Grashoff: “Onze gezondheid staat op het spel. Het actieplan gewasbeschermingsmiddelen van Atsma werd eerst een ruim half jaar uitgesteld, waarna onlangs bleek dat het niet meer dan 8 A4-tjes waren, waar nauwelijks iets nieuws in staat. Het verbod op glyfosaat, een eis van de Kamer, wordt pas per 2018 ingevuld. Er is –ten onrechte- geen enkel gevoel van urgentie.”

 

 

In het rivierwater worden nog steeds veel te veel gewasbeschermingsmiddelen (landbouwgif en onkruidbestrijdingsmiddelen) gevonden. Daarnaast resten van geneesmiddelen en andere gevaarlijke stoffen die in producten zitten zoals zonnebrandcrème, deodorant en zelfs tandpasta. GroenLinks constateert al langer onwil bij het kabinet om echt tot actie te komen. Zo is er weinig tot niets gebeurd aan het verminderen van het overbodige gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen bij particulieren en gemeenten. Een motie van GroenLinks voor een verbod op het bestrijdingsmiddel Glyfosaat wordt veel te laat uitgevoerd.

Volgens GroenLinks moet het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen naar het oppervlaktewater nu hoge prioriteit krijgen. De slechte kwaliteit van het opprvlaktewater is een groeiend risico voor de drinkwatervoorziening en heeft grote negatieve milieu effecten. Zo vraagt de fractie nu aan staatssecretaris Atsma om naar aanleiding van de nieuwste cijfers van het RIWA (samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven) zo snel mogelijk de plannen aan te scherpen.

Schriftelijke vragen:

 

  1. Is de staatssecretaris op de hoogte van het maandag verschenen jaarrapport RIWA-Maas en de constatering dat het Maaswater in 2011 achteruit is gegaan?
  2. Is de staatssecretaris het met ons eens dat deze en andere recente cijfers aantonen dat meer actie nodig is om de vereiste waterkwaliteitsdoelen te behalen?
  3. Is de staatssecretaris bereid om nu het concept actieplan gewasbeschermingsmiddelen aan te scherpen, om daarmee de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen?
  4. Is de staatssecretaris bereid om daarbij de invoeringsdatum van 2018 voor het verbod op glyfosaat te vervroegen?
  5. Kan de staatssecretaris aangeven hoe het staat met de afspraken met de glastuinbouwsector, gericht op het drastisch terugdringen van de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw per 1/1/2013 door het invoeren van het principe van de “gesloten kas”?
  6. Kan de staatssecretaris aangeven welke acties nu genomen worden ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater en wat daarvan tot heden de resultaten zijn?
  7. Kan de staatssecretaris aangeven welke aanvullende initiatieven hij nodig acht ten einde de uitstoot van geneesmiddelen en gevaarlijke stoffen uit consumentenproducten naar het oppervlaktewater te reduceren?