GroenLinks gaat zich zowel landelijk als vanuit Gelderland en Flevoland inzetten voor meer natuur door het creëren van de Oostvaarderswold. 

Oostvaarderswold ontstaat met de aanleg van 1000-2000 hectare aan verbindingen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold over een straal van 10 kilometer. Het ontsluit de Veluwe en vormt daarmee een natuurgebied met vertakkingen naar Duitsland en andere Europese natuurgebieden. Zo ontstaat een ecologisch verbonden natuurareaal van ruim 15.000 hectare. Van alle grootschalige natuurontwikkelingsprojecten is dit mogelijk de meest waardevolle, stelt GroenLinks. 

Grootste natuurgebied van Nederland
Jesse Klaver, partijleider GroenLinks: ““Jarenlang rechts beleid heeft gezorgd dat de natuur in vreselijke toestand verkeert. Dieren en planten verdwijnen, ecosystemen vallen om. We hebben meer natuur nodig, sterke natuur. Daarom moeten we groots denken. GroenLinks wil geen extra snelwegen en vliegvelden aanleggen, maar het grootste natuurgebied van Nederland." 

Corina Straatsma, lijsttrekker GroenLinks Flevoland: “Wat ons betreft worden alle natuurgebieden in Flevoland beschermd en niet alleen Natura2000 gebieden. Wij willen dat de natuurgebieden in Flevoland als een sluitend netwerk aan elkaar worden verbonden, inclusief een verbinding met de Veluwe.” 

Charlotte de Roo, lijsttrekker GroenLinks Gelderland: “De natuur in Nederland staat onder grote druk. De discussie in Nederland gaat nu enkel over ‘minder stikstof’. Maar het doel is meer gezonde natuur. Door dit gebied te openen, creëren we meer gebied voor grote grazers. Het geeft ook de wolf de ruimte om op natuurlijke wijze de wildstand te beheren.” 

Ecologische verbindingen voor méér natuur
De aanleg van dit nieuwe reservaat kost 250-400 miljoen euro en moet betaald worden uit de 24 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om de stikstofcrisis te bezweren en deels uit andere budgetten voor natuuraanleg van provincies Rijk en Europa. 

Oostvaarderswold is begin deze eeuw ontworpen mede vanwege de grote problemen in de geïsoleerde Oostvaardersplassen. In 2010 besloot toenmalig staatssecretaris voor natuur, Hans Bleker, de stekker uit het project te trekken, omdat hij geen landbouwgrond wilde omzetten in natuur. Poging van de provincie Flevoland om toch door te zetten, zijn gestrand omdat het Rijk de nodige financiële middelen had ingetrokken. 

GroenLinks wil meerdere opties uitwerken, die rekening houden met de inmiddels gewijzigde situatie, zoals woningbouw, die inmiddels op een deel van de oorspronkelijke plangebied zijn gebouwd, en de nieuwe inzichten in natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer en de nationale en Europese natuurdoelen. Voor kazerne Zeewolde, die in het gebied is gepland, zal een andere locatie moeten worden gevonden. Brede en smalle zones, aquaducten en ecoducten, zijn nodig om de verbindingen tot stand te brengen. 

Met de aanleg Oostvaarderwold kunnen dieren en planten migreren, zodat er robuustere populaties en ecosystemen ontstaan. Het vermindert de graasdruk op het Plassengebied, omdat edelherten weer hun natuurlijk trekgedrag kunnen vertonen. Bijkomend voordeel is dat de wolf zijn taak kan oppakken en op ecologische wijze de stand op peil kan houden van grote grazers waardoor er minder gezonde dieren afgeschoten of bijgevoerd hoeven te worden.