Prins Maurits is onlangs benoemd tot voorzitter van een taskforce die het gebruik van elektrische auto’s moet stimuleren. Vandaag is bekend geworden dat de prins voor twee dagen werk per week een vergoeding van zo’n twee ton krijgt. GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent stelt in schriftelijke vragen aan premier Balkenende hoe de ministeriële verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden wordt genomen.

GroenLinks vindt dat er niet geheimzinnig gedaan mag worden over de inkomsten van het Koninklijk Huis. Duidelijk moet zijn wat de leden ervan precies doen, wat ze daarmee verdienen en hoe de ministeriële verantwoordelijkheid voor deze werkzaamheden wordt genomen. “Nu wordt de indruk gewekt dat prins Maurits als voorzitter van de taskforce omgerekend méér verdient dan de minister president. Dat is zeer ongewenst”, zegt van Gent.

Ook vindt GroenLinks dat er eens kritisch gekeken moet worden naar de verdiensten van leden van overheidscommissies.

GroenLinks juicht wel het bestaan van de taskforce van harte toe. Elektrische auto’s dragen bij aan de terugdringing van klimaatveranderingen. “Bovendien is het lovenswaardig dat de royals in hun eigen levensonderhoud voorzien”, aldus van Gent.

 

Schriftelijke vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister president, minister van Algemene Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat over de inhuur van Z.K.H. prins Maurits als promotor van elektrische auto’s

1. Kent u het bericht (1) dat Z.K.H. prins Maurits benoemd is tot voorzitter van de taskforce die het gebruik van elektrische auto’s moet propageren? Zo ja, klopt dit bericht?
2. Klopt mijn veronderstelling dat, gezien de vergoeding voor de werkzaamheden die Z.K.H. prins Maurits zal verrichten en de vermoedelijke tijd die hij eraan zal besteden, de beloning de zogenoemde Balkenendenorm zal overstijgen? Zo nee, waarom niet?
3. Waarom is ervoor gekozen om geheimzinnig te doen over de aard en de omvang van de werkzaamheden en de overeengekomen vergoedingen? Bent u het met mij eens dat, nu het de aanstelling van een lid van het Koninklijk Huis betreft, er voor maximale transparantie had moeten worden gekozen?
4. Hoe verhouden zich deze werkzaamheden tot uw ministeriële verantwoordelijkheid voor gedragingen van leden van het Koninklijk Huis? Op welke wijze heeft u de mogelijke risico’s die aan dit voorzitterschap zijn verbonden geïnventariseerd en beoordeeld? Waaruit bestaan deze mogelijke risico’s precies?
5. Bent u bereid om de hoogte van de van overheidswege toegekende vergoedingen voor commissieactiviteiten te betrekken in de brede heroverweging van de overheidsuitgaven? Zo nee, waarom niet?

1)  ‘Twee ton voor prins Maurits als promoter van elektrische auto’, De Volkskrant 28 januari 2010.