Kamermeerderheid: ACTA verdrag niet tekenen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat de regering het ACTA verdrag tekent zolang niet onomstotelijk vastgesteld is dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten. Nederland zou niet eerder moeten instemmen voor hierover duidelijkheid is. De motie van Tweede Kamerlid Arjan El Fassed kreeg vandaag steun van de PvdA, D66, SP, PVV, Christen Unie en de Partij voor de Dieren. GroenLinks is blij met deze pas op de plaats.

El Fassed: "Ik wil dat het internet een motor van innovatie blijft. ACTA bedreigt de privacy van internetgebruikers. Nederland mag het verdrag niet eerder ondertekenen voordat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor journalisten, bloggers en andere internetgebruikers."

GroenLinks waarschuwt voor de gevolgen van ACTA voor het vrij gebruik van internet, met name het gebruik van internet door bloggers en klokkenluiders. Met het verdrag kunnen namelijk auteursrechthouders meer mogelijkheden krijgen om downloaders aan te pakken. ACTA bedreigt hierdoor de privacy van internetgebruikers. Juridische experts hebben bovendien verklaard dat het EU-recht en het ACTA-verdrag in strijd zijn met elkaar en dat het verdrag zelfs internationale verdragen schendt. ACTA kan pas in werking treden als het is goedgekeurd door het Europees parlement en door de nationale parlementen van de 27 lidstaten. Vandaag werd in Bulgarije besloten dat het verdrag voorlopig nog niet wordt geratificeerd. Polen, Tsjechiƫ, Slowakije en Duitsland stelden de ratificatie al eerder uit.

De Motie

Motie El Fassed c.s. over de verenigbaarheid van ACTA met de Europese verdragen De Kamer,gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) voor goedkeuring is of zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en aan de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie; overwegende, dat vijf lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, het verdrag niet hebben getekend;overwegende, dat volgens artikel 218, lid 11 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie iedere lidstaat het advies van het Europees Hof van Justitie kan inwinnen over de verenigbaarheid van een voorgenomen overeenkomst met de Europese verdragen;overwegende, dat verschillende wetenschappelijke studies constateren dat ACTA mogelijk op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; overwegende, dat de mogelijke rechtsgevolgen van dit Verdrag voor de in de Nederlandse Grondwet erkende vrijheden zoals de uitings- en informatievrijheid en het recht op privacy niet zijn verkend,verzoekt de regering om het ACTA verdrag niet te tekenen zolang niet onomstotelijk vastgesteld is dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten en gaat over tot de orde van de dag. El Fassed Schouw Albayrak Van Bommel