Belastingen zijn vervelend en ingewikkeld. Het huidige belastingstelsel is achterhaald. Iedereen is het er over eens dat het stelsel eenvoudiger moet. Ik wil Nederland veranderen. Dat begint met een eerlijker, socialer en groener belastingstelsel. Een radicale belastinghervorming moet de kern zijn van het regeerakkoord van het volgende kabinet. Een belastinghervorming kunnen we niet overlaten aan een rechts kabinet. Daarvoor is een progressieve coalitie noodzakelijk.

Politieke keuzes

Onderwijs, zorg, sociale zekerheid, veiligheid, het moet allemaal betaald worden uit belastingen. Hoe we dat doen, dat is een politieke keuze. Belastingpolitiek behoort daarmee tot de kern van het politieke debat. Ik wil deze hervorming: wat we niet willen maken we duurder, wat we wel willen goedkoper.   Dat betekent:
  • CO2-uitstoot wordt zwaarder belast. Duurzame energie wordt goedkoper. Zo maken we de omslag naar een groene economie.
  • Grote vermogens en hoge winsten worden zwaarder belast. Constructies voor bedrijven om belastingen te ontwijken worden afgeschaft. Dat is eerlijker en maakt het belastingstelsel eenvoudiger. Het belastingstelsel mag met aftrekposten, constructies en speciale regelingen geen verzorgingsstaat voor bedrijven zijn.
  • Bedrijven krijgen een lastenverlichting om mensen in dienst te nemen. Dat doen we door de loonkosten drastisch te verlagen. De werkloosheid zal daardoor fors afnemen.
  • We maken het stelsel eerlijker door een einde te maken aan de sluipende privatisering van de zorgkosten ten nadele van mensen met lage en middeninkomens. Door zorgkosten via de belastingen te betalen, worden de lasten eerlijk gedeeld. Zo wordt het stelsel eenvoudiger omdat het rondpompen van geld via het toeslagensysteem wordt beperkt.
Dus we maken CO2-uitstoot duurder, pakken belastingontwijking aan en de grote vermogens en hoge winsten gaan meer bijdragen aan publieke voorzieningen. Dat levert 27 miljard euro aan extra belastinginkomsten op.   We maken werk goedkoper en de inkomensverdeling eerlijker door werk en inkomen met 27 miljard minder te belasten. We maken voor werkgevers arbeid goedkoper en voor mensen de zorg betaalbaar.