Politiekorpsen harder afrekenen op aantal vrouwen en allochtonen in dienst

GroenLinks maakt zich zorgen over het lage aandeel vrouwen en allochtonen bij de Nederlandse politie. De fractie wil dat korpsen hierop harder worden afgerekend en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse zaken.

 

Uit de landelijke diversiteitsmonitor blijkt dat slechts 6% van de politieagenten allochtoon is en 19% vrouw. Dit terwijl men zich al in 1985 had voorgenomen te streven naar een percentage van 25% vrouwen. Volgens GroenLinks is het van groot belang dat juist de politie een goede afspiegeling van de samenleving vormt. Het is onbegrijpelijk dat minister Remkes de subsidies afschaft die juist worden besteed aan projecten om de diversiteit bij de politie te verbeteren.

GroenLinks wil dat de minister eindelijk eens werk gaat maken van diversiteit. Hij moet politiekorpsen harder gaan afrekenen op het aandeel vrouwen en allochtonen dat zij in dienst hebben. Mocht dat niet baten, dan kan hij ook andere harde maatregelen overwegen, zoals het instellen van een quotum of het verplicht stellen van divers samengestelde sollicitatiecommissies.

Evelien Tonkens

Vragen van het lid Tonkens (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over de diversiteit bij de politie (Ingezonden 28 juli 2004)

 1. Hebt u kennisgenomen van de Landelijke rapportage Diversiteitsmonitor Nederlandse politie van juni 2004?

 1. Deelt u de opvatting dat het zorgelijk is dat de politie er blijkbaar niet toe in staat is haar organisatie om te vormen tot één die aantrekkelijk is voor en gelijke kansen biedt aan iedereen, ongeacht sekse, etniciteit en/of seksuele voorkeur?

 1. Hoe beoordeelt u het feit dat al in 1985 werd besloten dat in 1995 de Nederlandse politie 25 procent vrouwen in executieve dienst zou moeten hebben en dat dit streefcijfer in 2002 nog niet is gehaald? Hoe beoordeelt u de conclusie in het rapport dat vrijwel geen enkel korps voldoet aan het streefcijfer dat het aandeel allochtone medewerkers evenredig moet zijn met het aandeel allochtonen in de bevolking van de betreffende regio? Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de genoemde streefcijfers wel op korte termijn worden gehaald? Welke deadline heeft u daarbij in gedachten?

 1. Is het juist dat met de subsidie aan de Nederlandse Politiebond en de Algemene Christelijke Politiebond juist veel projecten werden gesubsidieerd die onder de noemer ‘diversiteit’ vallen? Deelt u de opvatting dat uit de cijfers van de Diversiteitsmonitor juist blijkt dat dergelijke projecten nog hard nodig zijn? Bent u bereid dergelijke projecten alsnog te financieren?

 1. Is het juist dat alleen de streefcijfers over allochtonen onderdeel zijn van de prestatiecontracten die u afsluit met de politiekorpsen? Waarom worden niet ook de streefcijfers over vrouwen in deze prestatiecontracten opgenomen? Bent u bereid de streefcijfers over werving, doorstroming en behoud van vrouwen ook in de prestatiecontracten op te nemen? Zo nee, waarom niet?

 1. Welke stappen neemt u als de streefcijfers die zijn afgesproken in de prestatiecontracten niet worden gehaald?

 1. Bent u bereid om van het aandeel vrouwen en allochtonen in executieve dienst een vast terugkerend thema te maken tijdens de gesprekken met de korpsen over hun prestatiecontract?

 1. Bent u bereid het instellen van een quotum van 30% vrouwen voor elk korps te overwegen?

 1. Bent u bereid het verplicht stellen van een divers samengestelde sollicitatiecommissie te overwegen?

 1. Welke stappen neemt u als de streefcijfers die zijn afgesproken in de prestatiecontracten niet worden gehaald?
 2. Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de genoemde streefcijfers wel op korte termijn worden gehaald? Welke deadline heeft u daarbij in gedachten?
 3. Bent u bereid om van het aandeel vrouwen en allochtonen in executieve dienst een vast terugkerend thema te maken tijdens de gesprekken met de korpsen over hun prestatiecontract?Bent u bereid het verplicht stellen van een divers samengestelde sollicitatiecommissie te overwegen?