Sharon is niet welkom in Nederland

Premier Balkenende heeft de Israëlische premier Sharon uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Dit bezoek zal plaatsvinden in oktober. Daarbij is er ook een bezoek aan de Koningin gepland. Groenlinks vindt het vreemd dat Nederland een verdachte van oorlogsmisdaden moet ontvangen. Hij is wat ons betreft niet welkom.

Israël liquideert al jaren Palestijnse activisten. Sharon feliciteert de militairen voor het doden van Hamas leiders en wil ook Arafat liquideren. Kofi Annan noemt deze acties terecht ‘onwettig’ en ‘ongerechtvaardigd’. Ook andere collectieve strafmaatregelen, zoals de bouw van de muur, het vernietigen van huizen, landbouwvelden, het doden van kinderen en onschuldige burgers zijn oorlogsmisdaden. Daar bestaan internationaal geen misverstanden over. Het is voor Groenlinks onacceptabel dat Sharon als de opdrachtgever van deze oorlogsmisdaden naar Nederland komt.

De Nederlandse regering erkent dat Israël zich schuldig maakt aan schendingen van het internationaal recht. Nederland is verdragspartij van de Geneefse verdragen. Israëlische bewindslieden en militairen moeten ter verantwoording worden geroepen voor de begane oorlogsmisdaden. Niet voor niets heeft Nederland internationale verdragen geratificeerd. Nederland moet haar internationale verplichtingen nakomen. Je kunt niet selectief zijn in het toepassen van het internationaal recht.

De Nederlandse regering moet oorlogsmisdadigers berechten. Nederland kan een vooronderzoek naar de schendingen instellen, zodra een verdachte van oorlogsmisdaden zich op Nederlands grondgebied bevindt. De Nederlandse regering moet de informatie paraat hebben over oorlogsmisdaden van leden van de Israëlische regering en het leger. Als deze personen Nederlands grondgebied betreden, dan is Nederland verplicht, conform de Geneefse verdragen, deze personen strafrechtelijk te vervolgen. GroenLinks wil weten of de regering die verplichting na zal komen.

Farah Karimi

Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de Minister President

en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie

1. Is het waar dat de Israëlische premier Sharon medio oktober een bezoek aan Nederland? Wanneer precies en op wiens uitnodiging komt premier Sharon naar Nederland en waarom?

2.  Herinnert u zich de antwoorden waarin uw voorgangers hebben aangegeven dat “er sprake is van een individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schendingen van het internationaal humanitair recht? Strafbaarstelling en vervolging van ernstige inbreuken berust bij partijen bij de 4de Geneefse Conventie.”

3.  Welke stappen bent u van plan te nemen tegen premier Sharon als eerstverantwoordelijke voor tal van schendingen van internationaal humanitair recht zoals 1) buitengerechtelijke executies, 2) het gebruik van Palestijnse burgers als menselijk schild tijdens Israëlische militaire operaties, 3) marteling en ander onmenselijke behandeling in arbitraire detentie, 4) het tegenhouden van medische- en humanitaire hulp, 5) het vernietigen van huizen en bezittingen?

4.  Kunt u de Kamer een lijst doen toekomen met de namen en functies van alle personen, burgers danwel militairen, die premier Sharon tijdens zijn bezoek aan Nederland zullen vergezellen/ begeleiden?

5.  Welke voorbereidingen bent u, als verdragspartij bij de 4de Geneefse Conventie, aan het treffen om over te kunnen gaan tot strafrechtelijke vervolging van politiek en militair verantwoordelijken en uitvoerders van bovengenoemde schendingen van internationaal humanitair recht op het moment dat een mogelijke verdachte zich op Nederlands grondgebied bevindt?

6.  Bent u bereid met het Nationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven/Wet Oorlogsstrafrecht (NOVO-WOS)-team een vooronderzoek te doen gezien het bezoek van premier Sharon aan Nederland, naar de verantwoordelijken en uitvoerders van de gepleegde Israëlische oorlogsmisdaden?

7.  Is er ook een bezoek aan de Koningin gepland? Zo ja, vindt u het geen beproeving voor het Staatshoofd dat zij een verdachte van oorlogsmisdaden moet ontvangen?

8.  Wilt u deze vragen voor eind september beantwoorden?