Tweede Kamer wil milieueffecten herfstakkoord weten

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van Jesse Klaver (GroenLinks) aangenomen om het herfstakkoord tussen kabinet en ChristenUnie, SGP en D66 door te rekenen op de effecten voor het milieu.

Jesse Klaver: “De politiek moet bij het nemen van maatregelen niet alleen kijken naar de effecten op de economie, maar ook kijken welke gevolgen maatregelen hebben voor het milieu. Daarom is het van belang dat er, naast de doorrekening van het CPB, ook een doorrekening komt die meet welke gevolgen het gedoogakkoord heeft voor het milieu.’

De motie werd gesteund door de PvdD, SP, PvdA, D66 en de ChristenUnie

Motie van het lid Klaver

Voorgesteld 17 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de in de begrotingsafspraken 2014 overeengekomen fiscale vergroening mede tot doel heeft, milieuwinst te realiseren;

overwegende dat de effecten van de begrotingsafspraken 2014 op het EMU-saldo, de werkgelegenheid en de koopkracht reeds zijn berekend;

verzoekt de regering, ook de milieuwinst van de begrotingsafspraken 2014 in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver