Voor meer Europa, maar wel een heel ander Europa

GroenLinks is voor Europa, maar wel een heel ander Europa.

GroenLinks-Woordvoerder Tineke Strik haalde de bestrijding van de economische crisis aan om te illustreren dat we in de Unie veel kunnen bereiken als we eensgezind samenwerken en een gemeenschappelijk doel voor ogen houden. Er is politieke moed getoond met hervormingen in lidstaten, met onderlinge solidariteit en met maatregelen als de bankunie. Tegelijkertijd schiet de EU erin tekort om haar invloedrijke positie in het buitenlandbeleid te benutten voor het uitdragen van de fundamentele beginselen van de democratische rechtstaat in de rest van de wereld. Een krachtig gezamenlijk Europees buitenlandbeleid moet volgens Tineke Strik bijdragen aan het voorkomen van escalaties zoals we nu in Oekraïne zien. De vele regionale conflicten vragen erom dat de EU haar meerwaarde laat gelden. Maar dat kan alleen als de lidstaten dat willen: een echt gemeenschappelijk buitenlands - en veiligheidsbeleid is een voorwaarde. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en solidariteit dienen uiteindelijk ook de nationale belangen het best. Bij het ondersteunen van prille democratieën dient de EU uit te dragen dat democratie alleen duurzaam kan zijn als, naast het houden van vrije en eerlijke verkiezingen, de rule of law wordt gewaarborgd, de vrijheid van meningsuiting overeind blijft en het leger onderworpen blijft aan democratische controle. GroenLinks roept minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ertoe op zich hiervoor in Europees verband in te zetten. Daarnaast roept Tineke Strik alle bewindslieden op om eerlijk te zijn over hun stemgedrag in Brussel, en om met flair en visie hun steun aan de Europese Unie uit te dragen in eigen land. Politici moeten laten zien dat het niet alleen gaat om vóór of tegen Europa, maar veel meer om welke kant we op willen gaan met de EU.

De Motie-Strik, waarbij Tineke Strik bepleit dat alle EU-lidstaten een substantiële bijdrage leveren aan de opvang van Syrische vluchtelingen, is op 6 mei na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, 50PLUS en ChristenUnie stemden voor.

motie Strik

De Kamer,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat het aantal van 2,5 miljoen Syrische vluchtelingen niet alleen kan worden opgevangen door de buurlanden van Syrië,
overwegende dat de buurlanden en UNHCR de internationale gemeenschap verzoeken om actiever deel te nemen aan de opvang van Syrische vluchtelingen,
overwegende dat de EU in haar Raadsconclusies van 14 april 2014 het belang van deze deelname onderschrijft,
verzoekt de Nederlandse regering zich ervoor in te spannen dat alle EU-lidstaten een substantiële bijdrage leveren aan de opvang van Syrische vluchtelingen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Strik
Kox
Van Boxtel
Kuiper
Thissen