Vragen bij het actieplan van de Europese Commissie voor de aanpak van belastingfraude en belastingontwijking

De leden van de fractie van GroenLinks hebben met belangstelling kennis genomen van de commissie-mededeling, en onderschrijven de daarin besloten liggende doelstellingen. Zij hebben enkele vragen bij de mededeling, zowel aan de Europese Commissie als aan de Nederlandse regering.

Vragen aan de Europese Commissie:

Het actieplan spreekt onder meer van 'tax havens' en agressieve belastingplanning. Ten aanzien van de tax haven geeft de Commissie aan dat er gemeenschappelijke criteria moeten worden gehanteerd om het begrip tax haven/belastingparadijs te definieren. Welke criteria zouden dat naar het oordeel van de commissie moeten zijn? Is de commissie het met de leden van GroenLinks eens dat het hierbij niet alleen gaat om het niet heffen van belastingen of het niet verstrekken van gegevens, maar ook om het heffen van extreem lage belastingen, en het faciliteren van het ontlopen van (hogere) belasting in een land waar gezien woonplaats of daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten normaliter belasting zou worden betaald?

Zowel de aanbeveling met betrekking tot de identificatie van belastingparadijzen als de aanbeveling over het tegengaan van agressieve belastingplanning lijken vooral betrekking te hebben op landen buiten de EU. Impliceert dit dat er naar het oordeel van de Europese Commissie binnen de EU geen sprake is van het faciliteren van belastingontwijking? Hoe beoordeelt de Europese Commissie in dit verband de formele vestiging van talloze internationale holdings en brievenbusmaatschappijen in Nederland, die door het kiezen van deze vestigingsplaats en het maken van belasting-afspraken (tax-rulings) met de belastingdienst hun belastingafdrachten minimaliseren? Is het op deze wijze faciliteren van de vestiging van bedrijven die geen of nauwelijks daadwerkelijke activiteiten in het land ontplooien en het bieden van een zeer gunstig belastingklimaat aan deze bedrijven, die daarmee hogere belasting in het land waar ze hun activiteiten ontplooien kunnen vermijden, te kwalificeren als het faciliteren van belastingontwijking? Welke maatregelen stelt de Commissie voor om een dergelijk belastingbeleid binnen de EU tegen te gaan?
Meer in het algemeen ontbreken in het actieplan doeltreffende maatregelen om binnen de EU 'tax competition', het proberen binnen te halen van bedrijven door het het bieden van lage belastingen, tegen te gaan. Waarom ontbreken deze maatregelen, en is de Commissie bereid deze alsnog toe te voegen?
Welke mogelijkheden ziet de commissie om de impasse die nu in de Raad bestaat ten aanzien van de Common Consolidated Corporate Tax Base te doorbreken? Ziet de commissie mogelijkheden tot het formeren van een kopgroep in deze?
En acht de commissie het naast harmonisering van de belastinggrondslg ten aanzien van de vennootschapsbelasting ook wensleijk om tot een geharmonseerde grondslag en/of minimumtarieven te komen voor belasting op dividend, rente en royalties?

De Commissie stelt voor dat met behulp van de eenduidige criteria ieder land een eigen zwarte lijst van belastingparadijzen opstelt. Ligt het niet meer voor de hand, nu er van eenduidige criteria wordt uitgegaan, deze lijst op Europees niveau vast te stellen? Wat is de overweging van de Commissie om geen Europese zwarte lijst voor te stellen maar nationale lijsten?

Waarom is er ten aanzien van anti-misbruik maatregelen gekozen voor een aanbeveling tot wetgeving, en niet voor een bindende maatregel vanuit de Europese Commissie?

In het actieplan ontbreken aanbevelingen tot country-by-country reporting van multi-nationale ondernemingen. Waarom maakt deze maatregel geen onderdeel uit van het actieplan?

Vragen aan de regering:

In de BNC fiche bij het actieplan van de Europese Commissie geeft de regering aan dat het voorkomen van dubbele belastingvrijstelling en misbruik te voorkomen al geruime tijd deel uitmaakt van het Nederlandse belastingbeleid. Kan de regering aangeven hoe de belastingvrijstelling van brievenbusmaatschappijen en de tax-agreements met (onderdelen van) multinationale ondernemingen hierbinnen passen?
Good Governance in het belastingbeleid betekent dat maximale transparantie wordt betracht. Waarom weigert de regering dan keer op keer inzicht te geven in de tax-rulings die worden afgesloten met internationale ondernemingen?
In de kabinetsreactie wordt benadrukt dat Nederland geen afwijkend belastingregime heeft en op aantal punten zelfs iets strenger zou zijn dan andere landen binnen de EU. Hoe vallen de conclusies die de Volkskrant na een uitgebreide dossierstudie op 23 januari 2013 trekt over de belastingontwijking door multinationals via Nederland hiermee te rijmen (Volkskrant 23 januari 2013, p.1 (57 miljard via fiscale route Nederland) en p. 8/9 (Fiscale wirwar in vrijplaats Nederland))
Is de regering bereid om de aanpak van belastingontwijking niet alleen met de mond te belijden, maar ook daadwerkelijk aan te pakken, en daarbij niet slechts te wijzen naar anderen die het fout doen, maar ook de eigen vrijstellingen, zoals de divdendvrijstelling, de rentevrijstelling en vrijstelling van royalties) en de zogenaamde tax-rulings kritisch te beschouwen?