Wanbeheer moslimschool dupeert leerlingen

Klokkenluiders stelden het bestuurlijk wanbeheer aan twee islamitische basisscholen aan de kaak. De reactie van het ministerie was inadequaat en laks. De leerlingen zijn daarvan de dupe. GroenLinks wil daar opheldering over.

Klokkenluiders van de islamitische El Amienscholen in Amsterdam zochten contact met kamerlid Naïma Azough van GroenLinks. Zij stelden het bestuurlijk wanbeheer van deze scholen aan de orde. Er is gesjoemeld met subsidies. Er is sprake van een dubieuze verstrengeling van bestuurlijke en persoonlijkee belangen. En het personeelsbeleid deugt van geen kant: familie en vrienden worden op tal van plaatsen benoemd, bijna de helft van de lessen wordt gegeven door onbevoegd personeel. Bij het ministerie van OC&W kregen de klokkenluiders te weinig gehoor. Het ministerie heeft kennelijk nog steeds niet voldoende geleerd van alle problemen rond het departement, zoals de HBO-fraude.

Naïma Azough is daar verontwaardigd over. Het optreden van deze klokkenluiders is juist een teken van zelfreinigend vermogen in islamitische kring. Zulke signalen moet je zeer serieus nemen. Bovendien kunnen de klokkenluiders hun beweringen staven met tal van bewijzen en materiaal. Er lijkt ook een zekere onverschilligheid en laksheid te bestaan voor het wel en wee van islamitische scholen. De leerlingen worden hier uiteindelijk de dupe van. Bovendien heeft het ministerie zich als een echte boekhouder opgesteld, door wel geld terug te eisen, maar er niet voor te zorgen dat dit geld ten goede komt aan de gedupeerde leerlingen van de El Amienscholen.

Naïma Azough heeft opheldering gevraagd middels de onderstaande vragen:

 

Vragen van Lid Azough over het bestuurlijke wanbeheer op de El Amienscholen I en II aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

25 juni 2004

1)      Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Moslimscho0ol sjoemelde met subsidies’[1]?

2)      Kunt u toelichten waarom de klokkenluiders niet geïnformeerd zijn over het onderzoek naar de verdachtmakingen en de uitkomsten?

3)      Hoe beoordeelt u het periodieke toezicht door de Inspectie? Kunt u toelichten waarom er niet eerder is gereageerd op de conclusies van de Inspectie over de kwaliteit van het personeelsbeleid op de El Amienscholen?

4)      Kunt u toelichten waarom er pas na aangifte bij de politie door de klokkenluiders en gesprekken met het ministerie onderzoek is uitgevaardigd naar het financieel beheer en personeelsbeleid op deze school?

5)      Hoe beoordeelt u het feit dat een bedrag van 410.000 euro op de Steunstichting Islamitisch Onderwijs is ondergebracht, terwijl dit volgens regelgeving aan de school toebehoort? Hoe beoordeelt u het feit dat dit bedrag afkomstig is van onderhandse verzilvering van formatierekeneenheden (fre’s) bij SOMN zoals de Auditdienst aangeeft?

6)      Vormen dit soort steunstichtingen een regulier verschijnsel in het bijzonder onderwijs? En zo ja, is er sprake van voldoende specifiek (financieel) toezicht op deze steunstichtingen en hoe is dit toezicht vorm gegeven?

7)      Hoe beoordeelt u het feit dat een tiental administrateurs c.q. personeelsleden van SOMN is aangesteld in de formatie van de El Amienscholen, voor de somma van 468.000 euro voor 2002? Hoe beoordeelt u het feit dat het bevoegde gezag, ofwel het schoolbestuur, hiervoor 269.000 euro ontving van het SOMN, zoals blijkt uit het rapport van de Auditdienst?

8)      Kunt u toelichten waarom subsidiegelden à raison van 468.000 euro worden teruggevorderd in plaats van deze keer wel te worden geïnvesteerd in het onderwijsproces? Bent u het met mij eens dat hierdoor de betreffende kinderen gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet?

9)      Hoe beoordeelt u het feit dat op deze scholen 44 procent van de lessen door onbevoegd personeel wordt gegeven? Is het mogelijk dat er een verband is tussen de hoeveelheid lessen door onbevoegden en de achterblijvende prestaties van kinderen in groep 3 en groep 6 zoals o.a. bleek uit het rapport van de Inspectie 2001?

10)  Wat vindt u van het feit dat de bestuursvoorzitter van de El Amien zijn vrouw, broer en zoon als personeel heeft aangesteld? Hoe beoordeelt u het feit dat twee bestuursleden, inclusief de bestuursvoorzitter, in loondienst zijn bij het bevoegde gezag zoals blijkt uit de rapportage van de Auditdienst? Hoe beoordeelt u het feit dat het financieel beheer geheel in handen is van de bestuursvoorzitter, tevens bestuursondersteuner? Deelt u de mening van de Auditdienst dat ‘een adequate administratieve organisatie, functiescheiding en interne controle noodzakelijk zijn voor het goed en controleerbaar functioneren van de scholen’?

11)   Is er voldoende onderzoek op de personele boekhouding uitgevoerd om uit te sluiten dat er personen op de loonlijst staan die geen arbeidsprestatie op de scholen leveren?

12)   Hoe beoordeelt u de buitenlandse reizen die door het managementteam en de bestuursvoorzitter gemaakt zijn op kosten van de scholen?

13)  Deelt u de mening dat er sprake is van bestuurlijke zwakte en belangenverstrengeling op de El Amienscholen? Vormen deze misstanden geen schending van de bij de wet aan de schoolleiding opgedragen taak tot het geven van onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding aan de school? Bent u van plan daar maatregelen tegen te nemen?

14)   Denkt u dat meer islamitische scholen vergelijkbare problemen hebben als de El Amienscholen? Komen vergelijkbare problemen naar uw mening vaker voor in het bijzonder onderwijs?

15)   Deelt u de mening dat het tijd is voor een evaluatie van de bestuurlijke structuur van het bijzonder onderwijs en het toezicht en de ondersteuning voor scholen door de overheid?

[1] de Volkskrant 25 juni 2004