Witte werkster moet blijven

Het ministerie van SZW moet de regeling voor witte werksters in stand houden. Duizenden langdurig werklozen zijn op deze manier aan het werk gekomen; een veelvoud aan huishoudens profiteert van de regeling. Bovendien wordt zwartwerk op deze manier effectief bestreden. Zeven miljoen euro per jaar is een koopje.

Het kabinet heeft vorig jaar de loonkostensubsidies voor laaggeschoolde arbeid (SPAK en VLW) al afgeschaft, en komt nu tot de conclusie dat ook schoonmakers hun eigen boontjes moeten doppen. Met deze botte bezuiniging bewijst Balkenende-2 het failliet van zijn eigen werkgelegenheidsbeleid.

Ineke van Gent heeft de volgende vragen gesteld aan de bewindslieden De Geus en Van Hoof:

Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend 17 augustus 2004, over de afschaffing van de RSP-regeling.

  1. Klopt het bericht dat u van plan bent de subsidieregeling voor 'witte werksters' af te schaffen?[1] Kunt u bevestigen dat ongeveer duizend mensen via deze RSP-regeling aan het werk zijn?
  2. Wat is voor u de reden om deze regeling in te trekken?
  3. Kunt u verklaren waarom het aantal van vijfduizend langdurig werklozen dat via deze regeling aan de slag zou komen, niet is gehaald? Welke inspanningen heeft uw ministerie de afgelopen jaren gedaan om meer werkzoekenden in deze regeling te laten instromen?
  4. Kunt u precies aangeven in hoeverre de afbouw van de SPAK- en VLW-subsidies heeft bijgedragen aan de beperkte omvang van het aantal gebruikers van de RSP-regeling?
  5. Kunt u aangeven wat de gevolgen van afschaffing van genoemde regeling zullen zijn? Deelt u de vrees dat een groot deel van de duizend schoonmakers zonder werk zal komen te zitten? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u voornemens om met gemeenten sluitende afspraken te maken over behoud van de banen van deze groep van witte werksters?
  7. Hoeveel huishoudens maken gebruik van een 'witte werkster'? Kunt u aangeven hoeveel van deze mensen een benedenmodaal inkomen hebben?
  8. Zijn er onder de groep die een witte werkster inhuurt, mensen die tot 2004 recht hadden op huishoudelijke hulp via de AWBZ? Zo ja, hoeveel?
  9. In hoeverre zal het intrekken van deze regeling leiden tot een toename van 'zwartwerk' door schoonmakers bij particulieren? Kunt u dit onderbouwen?

[1] Zie onder meer: ANP, 17 augustus 2004