Indienen amendementen

Waarop kunnen amendementen worden ingediend?

Amendementen kunnen worden ingediend op het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Amendementen kunnen alleen worden ingediend voor specifieke beleidsvoorstellen, te vinden als programmapunten in het verkiezingsprogramma. 

Klik hier om naar het conceptverkiezingsprogramma te gaan.

Wie kunnen amendementen indienen?

Ieder lid van GroenLinks kan amendementen indienen en steunen. Alleen amendementen die gesteund worden door minimaal 25 leden worden in behandeling genomen door de programmacommissie. (Statuten artikel 7 lid 2).

BELANGRIJK: Om een amendement te steunen moet ieder lid afzonderlijk inloggen op de amendemententool. Het is dus niet mogelijk om je steun via de indiener te verklaren. Dien je amendement dus tijdig in, zodat er voldoende tijd is voor iedereen om in de tool hun steun te verklaren. 

Ook als werkgroep of afdeling moet je die 25 steunbetuigingen verzamelen in de tool, namens de afdeling of werkgroep indienen is niet voldoende. Je mag natuurlijk het natuurlijk wel aangeven als je het amendement indient namens een afdeling of werkgroep voeren.

Hoe kan ik amendementen indienen?

Amendementen kunnen worden ingediend en gesteund via de amendemententool. Vanaf zaterdag 10 oktober kan je hierop inloggen via je Mijn GroenLinks-account.

Ga in de tool bovenaan de pagina naar het tabblad 'Verkiezingsprogramma' en zoek naar het artikel dat je wilt amenderen. Klik op de groene ‘Lees meer’-tekst van dit artikel. Nu wordt het artikel geopend op een nieuwe pagina. Druk vervolgens op de knop ‘Amendement indienen’.

Richtlijnen indienen amendementen

Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat voor amendement je indient. Anders is het voor de programmacommissie niet duidelijk wat je voorstelt. Er zijn drie verschillende soorten amendementen:

 1. Tekst toevoegen aan een bestaand artikel 
 2. Een (deel van) een artikel vervangen door andere tekst
 3. Een (deel van) een artikel schrappen

In de tool kan je met de volgende opties aangeven wat voor soort amendement je indient: 

 • 'Toevoegen': selecteer deze optie als je alleen tekst toevoegt en niets schrapt
 • 'Vervangen': selecteer deze optie als je zowel tekst schrapt als toevoegt
 • 'Schrappen': selecteer deze optie als je alleen tekst schrapt en niets toevoegt

Een nieuw artikel toevoegen: als lid mag je ook nieuwe artikels/programmapunten voorstellen. Op dit moment is daar nog geen goede functionaliteit voor in deze tool. Wil je een nieuw artikel voorstellen, doe dit dan voor nu op de volgende manier: 

 1. Ga naar een artikel waar jouw nieuwe artikel goed bij past en klik erop.
 2. Klik nu op de knop 'Amendement indienen' en selecteer de optie 'Nieuwe tekst'
 3. Verwijder de tekst die in het veld onder 'Tekstwijziging' staat en voeg hier de tekst van jouw nieuwe artikel toe
 4. Vermeld bij de Toelichting duidelijk dat het hier gaat om een nieuw artikel en niet om een vervanging van de bestaande tekst.

Wij werken door aan deze tool en komen binnenkort met een extra optie 'nieuw artikel'.

Hoe zie ik welke wijzigingen er worden voorgesteld in een amendement? 

Wanneer je een amendement in de tool opent kan je makkelijk zien wat er gewijzigd is door de indiener. Wijzigingen in de tekst worden met de volgende kleurcodes aangegeven:

 • Toegevoegde tekst = groen
 • Geschrapte tekst = rood
 • Vervangen tekst = blauw

LET OP: wanneer een deel van het artikel geschrapt wordt en op diezelfde plek vervangen door een andere tekst, dan wordt deze tekst blauw weergegeven. De tekst die is weggehaald voor de vervangende tekst is niet meer zichtbaar. Wil je weten wat de oorspronkelijke tekst van het artikel was? Pak dan het verkiezingsprogramma erbij.

Hoe kan ik amendementen steunen?

Ga in de tool bovenaan de pagina naar het tabblad 'Amendementen' en zoek naar het amendement dat je wilt steunen. Klik op de groene ‘Lees meer’-tekst van dit amendement. Nu wordt het amendement geopend op een nieuwe pagina. Druk vervolgens op de knop ‘Amendement steunen’. Als je je steun wilt intrekken druk je op dezelfde plek op 'Steun intrekken'.

Wat is de route die ingediende amendementen doorlopen?

Als je amendement is ingediend doorlopen we nog verschillende stadia tot aan het congres.

1. Sluiting indieningstermijn amendementen

Amendementen kunnen worden ingediend en gesteund tot uiterlijk 8 november 23.59 uur. Dit is ook de sluitingsdatum voor het ondersteunen van amendementen.

2. Preadvisering door het partijbestuur

Alle amendementen die op tijd zijn ingediend en minimaal 25 steunbetuigingen hebben worden door het partijbestuur voorzien van een preadvies. Dit heeft de vorm "Overnemen" of "Niet overnemen" en wordt voorzien van een motivatie. 

3. Categorisering door het congrespresidium

Het presidium zal vervolgens amendementen in zogenaamde categorieën indelen (zie ook het Huishoudelijk Reglement Artikel 4). Van deze indeling is het afhankelijk op welke manier een amendement verder wordt behandeld: 

Categorie 1: wordt niet besproken op het congres, maar afhankelijk van het advies van het partijbestuur wel of niet overgenomen. Dit zijn kleine wijzigingen, vaak van redactionele aard of een goede aanvulling in een opsomming. Er wordt dan ook niet gestemd over amendementen met categorie 1.

Categorie 2: amendementen die wel op verschillen duiden maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het voorliggende congresstuk. Deze amendementen worden op het congres besproken en erna in stemming gebracht. Wanneer het amendement het advies 'niet overnemen' heeft gekregen van het partijbestuur, krijgt de indiener spreektijd om het amendement toe te lichten. Het partijbestuur reageert hier dan op. Wanneer het amendement het advies 'overnemen' heeft gekregen dan krijgt de indiener geen spreektijd.

De tijd die de indiener krijgt wordt door het congrespresidium bepaald en is afhankelijk van het aantal te bespreken amendementen. Andere congresdeelnemers mogen niet spreken bij amendementen met categorie 2.

Categorie 3:  dit is de zwaarste categorie voor de stevigste discussiepunten. Amendementen in deze categorie beogen fundamentele veranderingen aan te brengen. Naast indiener en partijbestuur mogen ook andere congresdeelnemers spreken over deze amendementen en kunnen zich dan voor of tegen het amendement uitspreken.

4. Overzicht van amendementen naar alle indieners

Het overzicht met de ingediende amendementen inclusief het pre-advies en de categorisering wordt omstreeks 18 november per mail verstuurd naar alle indieners van amendementen en degenen die zijn aangemeld voor de bundelingsdag. Je kunt dan ook zien hoe jouw amendementen zijn gepre-adviseerd en gecategoriseerd.

In de amendemententool kan je alle amendementen zien die al zijn ingediend. Het kan zijn dat er al een amendement is ingediend dat gelijk is aan of sterk lijkt op jouw voorgenomen amendement. Kijk even of dit het geval is. Als dit zo is kan je per mail contact opnemen met persoon die het amendement heeft ingediend om het amendement mede in te dienen of om te kijken of jullie tot een gezamenlijke formulering kunnen komen. Het e-mailadres van de indiener kan je óf zelf vinden in de Adressengids (als je actief lid bent) of van ons krijgen door een mailtje te sturen naar amendementen@groenlinks.nl.

Het kan dus ook zijn dat met jou, als indiener van de amendementen, contact wordt opgenomen door een andere indiener. Geef, als je tot overeenstemming bent gekomen, jouw naam en de naam van de mede-indiener door aan de programmacommissie: amendementen@groenlinks.nl.

5. Bundelingsdag

Op de bundelingsdag overleggen alle indieners van amendementen (of hun vertegenwoordigers) met het partijbestuur/programmacommissie over de door hen ingediende amendementen. De bundelingsdag vindt plaats op 21 november 2020. Locatie en tijd worden nog bepaald i.v.m. de coronamaatregelen. 

LET OP: deelname aan de bundelingsdag is verplicht voor tenminste één vertegenwoordiger per amendement. Geef de vertegenwoordiger(s) tijdens de amendementendag door via dit formulier!

6. Definitieve advisering door het partijbestuur

Als er amendementen zijn samengevoegd of gewijzigd wordt er een nieuw/aangepast advies van het partijbestuur over uitgebracht.  

7. Bepalen routing (volgorde van behandeling) door het congrespresidium

Het congrespresidium bepaalt vervolgens in welke volgorde de amendementen op het congres in stemming moeten komen. Daarbij wegen zij af wat de meest logische volgorde is (objectief t.o.v. de inhoud). Het kan voorkomen dat als op een bepaald punt één amendement wordt aangenomen, een ander niet meer in stemming komt; als er bijvoorbeeld een amendement om punt x geheel te schrappen wordt aangenomen is erna een amendement om in datzelfde (net geschrapte) punt een woord toe te voegen of te wijzigen zinloos geworden. In het definitieve document met alle amendementen zie je dit terug onderaan de amendementsteksten (bijvoorbeeld: "indien aangenomen verder met amendement nummer...") 

8. Alle definitieve amendementen met advisering en routing naar de indieners

In de periode tussen de bundelingsdag (21 november) en het moment van aanleveren van de stukken voor de congreskrant (1 december) worden alle wijzigingen doorgevoerd, alle definitieve adviezen verwerkt en wordt de routing geïmplementeerd. Als dat klaar is krijgen alle indieners het hele document zoals het ook in de congreskrant komt. 

9. Publicatie in de congreskrant

Op 5 december wordt de congreskrant gepubliceerd, dit gebeurt online. 

10. Congres

Het congres zal plaatsvinden op zaterdag 19 december. Meer informatie over praktische zaken aangaande het congres volgt binnenkort op de website. Tijdens het congres zal gestemd worden over de amendementen (categorie 2) en zal het (geamendeerde) stuk ‘Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021' definitief worden vastgesteld.

Vragen?

Heb je vragen over het gebruik van de tool? Kijk dan eerst in de handleiding van de amendemententool zelf. Daar staat een uitgebreide FAQ en waarschijnlijk het antwoord op je vraag.

Neem bij andere vragen contact met ons op via amendementen@groenlinks.nl.