Agrarische lobby

Het pakket werd al eerder verwacht, maar was onderhevig aan tal van pogingen van de agrarische sector om de voorstellen af te zwakken. Eickhout: “Er is een grote, zeer geslaagde, lobby op gang gekomen die de oorlog in Oekraïne gebruikt om milieuregels aan de kant te zetten om de voedselproductie op te schroeven. Toch geldt hier hetzelfde als bij klimaatverandering: juist deze crisis moet ons ervan bewust maken hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen en het importeren van ons eten, met name veevoer. We moeten bouwen aan een veerkrachtige Europese landbouwsector die niet tegen, maar met de natuur werkt. Daarvoor heb je dit soort wetten nodig.”

Belangrijk is het voorstel om tegen 2030 de natuur te herstellen op 20% van het totale Europese land- en zeeoppervlak. Eickhout: "We zijn blij dat veel van de biodiversiteitsdoelen nu concreet zijn vertaald in wetgeving, maar dit moet echt nog beter. Zo zijn consequenties voor landen wanneer ze de doelen niet halen veel te zwak. Ook is een aantal doelen nog onvoldoende uitgewerkt, waardoor het risico bestaat dat de nationale maatregelen helemaal niet optellen tot de Europese ambitie."

Pesticiden

Meest in het oog springend is het 50% reductiedoel voor het gebruik van pesticiden. Een ambitie die de Commissie al eerder uitsprak, maar nu vertaald is naar concrete wetgeving. Eickhout: “We weten dat het kan, maar het zal wel wat van boeren vragen. En dat terwijl de sector al zo onder druk staat. GroenLinks zegt al jaren dat boeren daarbij door de overheid veel actiever gesteund moeten worden. Niet alleen met het omschakelen naar duurzame bedrijfsvoering, maar ook in de keten moet natuurinclusief boeren veel aantrekkelijker worden.”

Procedure

De wetten die vandaag zijn gepresenteerd door de Europese Commissie zullen dit najaar door het Europarlement en de EU-landen worden behandeld. Naar verwachting kunnen in de eerste helft van 2023 de onderhandelingen tussen de landen en het Europees Parlement van start. Eickhout: “Nederland moet uitkijken dat het niet in de negatieve reflex schiet, omdat het dit misschien ziet als olie op het vuur. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat het juist in het Nederlands belang is dat de rest van Europa gaat doen wat wij al van de rechter opgelegd hebben gekregen: de landbouw verduurzamen.”