Europarlement maakt geen einde aan ellenlange diertransporten

Het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om diertransporten niet langer dan acht uur te laten duren is verworpen in het Europees Parlement. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen stemde tegen, daarmee negeren ze de wens van meer dan een miljoen Europeanen die een petitie tekenden om diertransporten te beperken.

“Ik wil het gesleep met levende dieren door Europa beperken. Ik ben teleurgesteld dat een meerderheid van mijn collega's gewoon de ogen sluit voor het grote dierenleed dat deze dagenlange ritten aanrichten”, verzucht Eickhout.

Heldere oproep verworpen

De heldere oproep voor een limiet van acht uur op diertransporten werd uiteindelijk in een hoofdelijke stemming verworpen. Uiteindelijk blijft er in de aangenomen tekst in vage taal en met veel ambtelijke slagen om de arm slechts een verwijzing naar maximaal acht uur dierentransport over. Veel Europarlementariërs claimen dat ze wel degelijk voor maximaal acht uur diertransporten stemden, maar daarmee bedoelen ze de slappere bewoording uit het aangenomen rapport. Ze vergeten voor hun gemak het amendement van Eickhout. We zetten hieronder ter verheldering de exacte teksten met hoofdelijke stemmingen op een rijtje.

Stemmingen over dierentransport op een rijtje

1. Schriftelijke verklaring (aangenomen)

De Europarlementariës Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter en Andrea Zanoni dienen in november 2011 de (niet wetgevende) schriftelijke verklaring 49/2011 in waarin het aan de Europese Commissie vraagt om te komen met regels om aan maximum van acht uur voor diertransporten te stellen. Op 15 maart 2012 wordt de schriftelijke verklaring aangenomen met 295 handtekeningen van Europarlementariërs.

1. wijst erop dat het verzoekschrift 8hours.eu, waarin wordt aangedrongen op de vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren, door bijna één miljoen Europeanen wordt gesteund;

2. verzoekt de Commissie en de Raad Verordening (EG) nr. 1/2005 te herzien, teneinde een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren vast te stellen;

2. Rapport (aangenomen)

In de tekst van het rapport Wojciechowski (uiteindelijk aangenomen op 12 december 2012) is de tekst flink afgezwakt met een hoop mitsen en maren en vraagt het Europees Parlement niet langer om een wetgevend voorstel van de Europese Commissie.

13. onderschrijft schriftelijke verklaring 49/2011 van het Europees Parlement, waarin steun wordt gegeven aan een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren, maar erkent dat een dergelijke eis alléén niet op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd; is van mening dat het dierenwelzijn tijdens het vervoer in sommige gevallen eerder afhankelijk is van de juiste voertuigfaciliteiten en een goede behandeling van de dieren, zoals is vastgelegd in het advies van de EFSA van december 2010; vraagt de Commissie en de lidstaten niettemin richtsnoeren op te stellen voor beste praktijken om de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1/2005 te verbeteren en de controlemechanismen te versterken, en zo het dierenwelzijn te waarborgen;

14. dringt erop aan de kwestie van beperking van de transporttijd van slachtdieren tot acht uur, met inbegrip van de laadtijd, opnieuw in overweging te nemen, ongeacht of het transport over land of over water geschiedt, met een aantal uitzonderingen op grond van geografische omstandigheden in de ultraperifere gebieden, beperkte wegennetwerken, afgelegen locaties of wetenschappelijk bevestigde mogelijkheden om bepaalde diersoorten over langere afstanden te vervoeren mits de dierenwelzijnsvoorschriften worden nageleefd; wijst erop dat een transport waarbij het welzijn van de dieren in acht wordt genomen, in geval van onvoorziene vertraging (door file, pech, ongeval, omleiding, overmacht, enz.) onder afweging van alle mogelijkheden moet kunnen worden verlengd;

3. Alternatieve resolutie (afgewezen)

Eickhout diende in reactie op de zwakke tekst uit het rapport Wojciechowski als amendement opnieuw de originele tekst uit de (breed gesteunde) schriftelijke verklaring in en vroeg om een hoofdelijke stemming. Opmerkelijk genoeg werd dit amendement afgewezen. (CDA, PVV en VVD stemden tegen.)

Verwelkomt Schriftelijke Verklaring 49/2011 van het Europees Parlement waarin steun wordt gegeven aan een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren; verzoekt de Commissie wetgevende voorstellen te doen teneinde een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren vast te stellen;

Minimale ruimte voor dieren

Het Europees Parlement kwam wel tot overeenstemming om de regels voor de minimale ruimte voor dieren tijdens het transport aan te scherpen. Eickhout: “In de huidige Europese regelgeving staat dat dieren zich tijdens het transport moeten kunnen bewegen, maar dat kan simpelweg niet met de minimumeisen die in dezelfde regels staan. Deze tegenstrijdigheid moet worden opgelost.”

Het is nu aan de Europese Commissie om nieuwe wetgeving voor te stellen die een einde maakt aan het onnodig lijden van dieren tijdens hun rit naar slachthuis. Eickhout hoopt dat de Europese Commissie alsnog met wetgeving te komt om de lange transporttijden van dieren aan banden te leggen.