Meeste CO2-reductie en hoogste onderwijsinvesteringen in programma GroenLinks

Het GroenLinks-programma zorgt voor meer groen en meer gelijkheid. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB en het PBL. “Visie en ambitie voor Nederland: het kan. De doorrekening bewijst dat een ambitieus klimaatbeleid, een betere sociale zekerheid en meer banen samengaan. Het is een kwestie van politieke keuzes. Met GroenLinks in de regering worden die keuzes gemaakt”, aldus lijsttrekker Jesse Klaver.

Geen enkele partij dringt zo snel de CO2-uitstoot terug als GroenLinks, blijkt uit de doorrekening. Terwijl het huidige kabinet nog worstelt met een CO2-reductie in 2030 van 49%, zorgen de GroenLinks-plannen voor een reductie van 63%. Ook realiseert GroenLinks het hoogste percentage duurzame energie (46%) en de grootste krimp van de veestapel.

De doorrekening van het GroenLinks-programma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigen dat duurzaam beleid hand in hand gaat met het terugdringen van de sociale ongelijkheid en het zorgen voor meer banen. Een Klimaatfonds van 60 miljard euro zorgt een versnelde vergroening. Maar liefst 3,5 miljoen woningen worden verduurzaamd. Er komen fors meer zonnepanelen op daken en windmolens op zee. Jesse Klaver: “Terwijl de VVD zijn klimaatplan achterhoudt, tonen wij zwart op wit dat het kan. Extra maatregelen zijn wel hard nodig om de ambities uit het Parijs-akkoord te realiseren. De vervuilende industrie doet in onze plannen eindelijk een echte bijdrage. Daarmee zorgen we voor meer natuur, meer treinen en meer schone energie.”

Ook de sociale resultaten zijn bijzonder positief. Van alle partijen investeert GroenLinks het meest in onderwijs: 8,4 miljard euro. Dit wordt betaald door de belasting op vermogen en winst te verhogen. De ongelijkheid wordt met het GroenLinks-programma daarom fors kleiner, constateert het CPB. De groep huishoudens met een inkomen tot 94.000 euro gaat er flink op vooruit. Ook dat is een resultaat van duidelijke keuzes. Door eerlijke belastingen op winst en vermogen, kan de belasting op werk en inkomen omlaag. De rijkste 20% dragen extra bij, maar verder hebben alle huishoudens gemiddeld meer te besteden. Werken wordt meer lonend.

De werkgelegenheid neemt nog toe in een economie die groener en innovatiever wordt. Dit pakket aan maatregelen zorgt ook voor duurzame overheidsfinanciën. “Met deze doorrekening scoort GroenLinks dus drie op drie. Onze plannen zijn goed voor het klimaat, goed voor de koopkracht en goed voor onze economie. We maken Nederland klaar voor de toekomst”, vervolgt Klaver.

GroenLinks staat voor visie en ambitie. “Hoe ziet Nederland eruit na corona? Daar gaat 17 maart over. Met GroenLinks is het antwoord: meer groen en meer gelijk. Wij doen dus wél een belofte: een belofte aan de jongeren, aan de toekomstige generaties, een belofte voor het klimaat. Met GroenLinks aan het stuur halen we de klimaatdoelen wel. En na deze doorrekening is het duidelijk: het kan. Wanneer grote vervuilers en vermogens eindelijk eerlijk gaan bijdragen, is er veel mogelijk”, besluit Klaver.

CPB-doorrekening in het kort:

 • De inkomensongelijkheid in Nederland neemt met onze plannen flink af, uitgedrukt in een daling van 8% in de Gini-coëfficiënt.
 • Werkenden gaan er met 1,3% het meest op vooruit, uitkeringsgerechtigden krijgen er 1,1% bij en gepensioneerden 0,8%.
 • We investeren meer in kinderen en jongeren. De komende kabinetsperiode gaat er € 8,4 miljard extra naar onderwijs, waaronder in het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. We voorzien een startkapitaal voor alle 18-jarigen en een compensatie van de leenstelselgeneratie.
 • In sociale zekerheid gaat het om € 7,6 miljard extra investeringen, waaronder het verhogen van het minimumloon en gratis kinderopvang. Ook investeren we extra in klimaat en milieu (€ 4,3 miljard), zorg (€ 4,6 miljard) en internationale samenwerking (€ 2 miljard).
 • We creëren een eerlijk belastingstelsel door inkomen uit grote vermogens te laten bijdragen zoals inkomen uit werk. Terwijl we op winst en vermogen € 23,5 miljard meer belasting ophalen, verlagen we de belasting voor mensen die een salaris ontvangen met € 20,4 miljard. Deze forse verlaging maakt werken meer lonend.
 • We verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven en verlagen het aantal aftrekposten voor grote bedrijven. Fiscale subsidies en belastingkortingen die vooral ten goede komen aan multinationals en consultants schaffen we af. Er komt een exit-heffing in de dividendbelasting voor multinationals bij vertrek uit Nederland. Dat levert samen € 12,3 miljard op.
 • Onze economie groeit met onze plannen de komende jaren met 1,6%. De investeringen door bedrijven nemen toe met 0,7%. De lonen bij bedrijven stijgen met 2,1% per jaar. De werkgelegenheid neemt toe en de werkloze beroepsbevolking neemt af.
 • Het begrotingstekort loopt de komende vier jaar met 0,8%-punt op tot 2%. Vanwege de economische groei, daalt de staatsschuld als percentage van het bbp juist met 1,3%-punt tot 58,4%.
 • Op de zeer lange termijn (2060) loopt de staatsschuld volgens de CPB-modellen op, maar deze blijft onder de 70%, ruim binnen de veilige marges van het CPB.

PBL-doorrekening in het kort:

 • In 2030 is de CO2-uitstoot teruggebracht met 63%. Dat is veel meer dan het huidige doel van 49% en nodig om de ambities uit het Parijs-akkoord te realiseren.
 • Met een CO2-heffing voor de vervuilende industrie laten we hen eindelijk eerlijk bijdragen. De CO2-reductie in de industrie is 32 Mton.
 • Bedrijven worden verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf terugverdienen. We stoppen met ‘houtige’ biomassa.
 • Nederland gaat meer treinen en fietsen. Er is een forse verschuiving van auto naar OV en fiets. De luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid verbetert en we verliezen minder tijd in de files. Het aantal autokilometers neemt met 21% af. Het aantal elektrische auto’s verdubbelt. We investeren € 18,3 miljard in OV: van internationale trein tot metro’s. We steken € 1 miljard in fietspaden.
 • Het aantal vliegbewegingen neemt af met 40%. Het aantal vluchten daalt naar 444.000 per jaar. Schiphol blijft uitstekend verbonden luchthaven die Nederland met de wereld verbindt en onze open economie ondersteunt.
 • Daken worden benut voor zonnepanelen. Voor bedrijven en woningcorporaties wordt dat verplicht. Er komt 8,3 gigawatt aan zonnepanelen bovenop wat al gepland is. Dat zijn meer dan 20 miljoen zonnepanelen.
 • Woningen worden versneld geïsoleerd. Er komt subsidie beschikbaar en de energierekening gaat omlaag. In de sociale sector krijgt iedereen binnen 10 jaar een goed geïsoleerd huis.
 • We investeren € 2 miljard in groene waterstof en € 2 miljard in geothermie en aquathermie: de energiedrager en warmtebronnen voor de toekomst.
 • We helpen boeren met een overstap naar extensieve, kleinschaligere en natuurvriendelijke landbouw. De veestapel wordt gehalveerd. We investeren € 800 miljoen in boeren die overstappen naar biologische landbouw.
 • Door stikstofreductie is in 2030 68% van onze natuur van goede kwaliteit, in plaats van 38%. GroenLinks bereikt stikstofdoelen van het kabinet al in 2030 in plaats van 2035.
 • Er komt heel veel natuur bij, ook voor recreatie. De biodiversiteit is 29% beter dan nu. Zo doet de grutto het veel beter door onze plannen, maar ook de rugstreeppad, gladde slang, pimpernelblauwtje, kwartelkoning, draaihals en andere weidevogels. € 100 miljoen is beschikbaar om heel veel bomen te planten.