Landbouw

GroenLinks maakt zich hard voor een goede behandeling van dieren, in Nederland en in Europa. Duurzame landbouw en eerlijke voeding is de standaard. Met GroenLinks ben je baas op eigen bord.

Biologische landbouw

GroenLinks wil af van de bio-industrie en de biologische landbouw stimuleren.

De biologische landbouw draagt zorg voor mens, dier en milieu; een balans die volledig verloren is gegaan in de bio-industrie. De biologische landbouw is gebaseerd op een kringloop van grondstoffen: het aantal dieren is in evenwicht met het grondoppervlak van de boerenbedrijven, het veevoer wordt op eigen grond geproduceerd en met de mest wordt landbouwgrond voorzien van voedingsstoffen voor het verbouwen van gewassen. Daarmee heeft de biologische landbouw oog voor dierenwelzijn en het duurzaam omgaan met de aarde. Ook gebruikt de biologische landbouw minder antibiotica en doet zij niet aan genetische modificatie. Vanwege deze voordelen verdient de biologische landbouw extra steun.

Kwaliteit boven kwantiteit

Een duurzame landbouw betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties worden bevorderd, megastallen worden verboden, er minder varkens en kippen komen en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt teruggebracht. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan kunnen hebben. De biologische landbouw is een goed voorbeeld hoe het anders kan. GroenLinks vindt het van belang dat de hele landbouw duurzamer wordt.

Als het aan GroenLinks ligt moet kwaliteit dus boven kwantiteit staan. Boeren verdienen ook een goede beloning voor hun diensten aan de samenleving, zoals natuurbeheer. Verder moeten boeren de handen ineen kunnen slaan, om een betere prijs te bedingen bij supermarktketens en de voedingsindustrie.

Nieuwe landbouwpolitiek

GroenLinks vindt dat het anders moet in de landbouw. Nederland moet een voortrekker worden van een nieuwe landbouwpolitiek. Een landbouwpolitiek die beter is voor mensen, dieren en milieu.

Het landbouwbeleid beslaat ongeveer 40 procent van het hele budget van de Europese Unie. Van de directe inkomenssteun (driekwart van het budget) voor boeren keren we nu 80 procent uit aan maar 20 procent van de boeren. Een klein aantal grote boerenbedrijven ontvangt dus de bulk van het geld. De Europese Groenen blijven zich sterk maken voor een groene landbouwpolitiek die boeren helpt om duurzame keuzes te maken. De EU moet meer steun geven aan boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, die investeren in dierenwelzijn of die hun bedrijvigheid verbreden met boerencampings, erfwinkels, zorgboerderijen en andere vormen van plattelandsontwikkeling.

Door intensieve landbouw verdroogt en verzuurt onze bodem, wordt de biodiversiteit steeds kleiner en worden dieren en mensen ziek. Daarnaast genezen antibiotica mensen en dieren steeds minder effectief door antibioticagebruik in de dierhouderij. Ook wordt er nu oerwoud gekapt om veevoer te kunnen telen. Dat moet anders.

Mest

In Nederland worden jaarlijks 500 miljoen dieren geslacht voor de vleesproductie. Daarnaast houden we nog eens miljoenen kippen, koeien en geiten om zuivel en eieren te maken. Veel van deze producten worden geëxporteerd, maar de grote hoeveelheid mest die de dieren produceren, blijft in Nederland achter. De verwerking daarvan zorgt voor veel problemen, zoals de verontreiniging van lucht, water en grond, zure regen en een verminderde biodiversiteit. Dit mestprobleem moet worden opgelost.

Veevoer

Daarbij hoort ook dat de veestapel in Nederland wordt teruggedrongen. Op dit moment moeten de grote hoeveelheid kippen, koeien en varkens in de bio-industrie allemaal worden gevoed en vetgemest. Dat veevoer wordt gemaakt van soja, waarvoor grote stukken tropisch bos worden gekapt. GroenLinks vindt het onacceptabel dat lokale bewoners van hun grond worden verdreven en dat bijzondere dier- en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd.

Stikstof

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. Maar door verschillende bedrijfsactiviteiten is er in veel natuurgebieden te veel stikstof in de grond gekomen. Dat tast onze mooie natuur en de biodiversiteit aan. De aanpak van het kabinet is wat GroenLinks betreft niet ambitieus genoeg. De oorzaak van het overschot aan stikstof moet structureel worden teruggebracht door bedrijfsactiviteiten die hieraan bijdragen te beperken, zoals de intensieve veehouderij en de aanleg van snelwegen.

Veestapel

Op dit moment houden we in Nederland 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 87 miljoen kippen voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Dit is totaal niet in balans met het milieu en het welzijn van dieren. Daarom vindt GroenLinks dat de veestapel drastisch moet worden teruggedrongen. Alleen dan kunnen de problemen rondom het mestoverschot, dierziektes en de grootschalige productie van veevoer worden aangepakt. We moeten dieren weer gaan beschouwen als levende wezens in plaats van producten waar zo veel mogelijk aan moet worden verdiend.

Genetische manipulatie

Het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen vormt een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Ze hebben geen natuurlijke vijanden, waardoor ze andere gewassen overwoekeren en het natuurlijk evenwicht dreigen te verstoren. Ook zorgt gentech-voedsel voor oneerlijke concurrentie voor boeren in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn alleen producten uit de biologische landbouw gegarandeerd gentechvrij. In Nederland wordt gestreefd naar landbouw die vrij is van transgenetische manipulatie. Cisgenese wordt onder strikte voorwaarden toegestaan.