Ten opzichte van de Wet openbaarheid van bestuur bevat de Wet open overheid de volgende verbeteringen:

  • Het recht op overheidsinformatie wordt vastgelegd.
  • Meer actieve openbaarheid en dus meer inzicht in de totstandkoming van overheidsbeleid.
  • Versterking van de motiveringsplicht voor het weigeren van informatie op verzoek.
  • Bredere reikwijdte door toepassing op hoge colleges van staat, zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
  • Zorgplichten over de kwaliteit van informatie.
  • Bij alle overheidsorganen komen contactfunctionarissen die burgers en journalisten helpen bij hun verzoek om informatie.
  • Codificatie van gerechtelijke uitspraken die leiden tot meer transparantie.
  • Meerjarenplan om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren en de transparantie te vergroten.
  • Er komt een Adviescollege dat de minister en de Kamer gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over informatiehuishouding en transparantie.
  • Het adviescollege gaat ook bemiddelen bij klachten van journalisten en andere professionals.

Initiatiefnemers

Bart Snels (GroenLinks): “Het is ongelofelijk belangrijk dat deze wet is aangenomen. De overheid moet transparanter worden naar burgers en journalisten. Het toeslagenschandaal heeft dat op tragische wijze duidelijk gemaakt. Ik ben er trots op dat na tien jaar debat er nu een meerderheid is om de toegang tot informatie te verbeteren.”

Joost Sneller (D66): “Laten we er geen doekjes om winden: de overheid schiet op dit moment tekort in het geven van informatie. Documenten worden soms met grote vertraging naar buiten gebracht of komen überhaupt niet boven tafel. Dit dwarsboomt niet alleen het werk van journalisten, het schaadt ook het vertrouwen van mensen in hun overheid. We moeten zo snel mogelijk af van de zweem van geheimzinnigheid en toe naar een open overheid.”