Wij willen:

  • Een overheid die burgers de ruimte geeft actief te zijn;
  • Professionals in het onderwijs, in de zorg, en bij de politie actief betrekken bij beleidvorming;
  • Meer maatwerk vanuit de gemeenten.

GroenLinks wil een actieve overheid, die de toegang tot goed onderwijs, zorg en huisvesting garandeert. En we willen een overheid die burgers de ruimte geeft zelf actief te zijn. Hiervoor moet het openbaar bestuur hervormd worden. GroenLinks wil een slanker, krachtiger en democratischer openbaar bestuur.

Actieve burgers hebben een actieve overheid nodig

Niet kille cijfers moeten leidend zijn in de publieke sector, maar zorgvuldigheid, inspraak, dienstbaarheid en effectiviteit. GroenLinks wil dat mensen in de publieke dienstverlening beter kunnen inspelen op de specifieke vragen en situaties van burgers. Actieve burgers hebben een actieve overheid nodig. Een overheid die niet in de weg loopt, maar mensen meer de ruimte geeft.

Meer inspraak en gezamenlijk op zoek naar oplossingen

We geven professionals in het onderwijs, in de zorg en bij de politie het recht om mee te beslissen. Ze krijgen meer inspraak in belangrijke besluiten, zoals fusies, aanbestedingen en reorganisaties. Medezeggenschaps- en ondernemingsraden worden beter ondersteund en krijgen instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting. In de zorg en het onderwijs wordt de helft van raden van toezicht gekozen door professionals. Iedere zorginstelling wordt verplicht om een adviesraad van zorgmedewerkers in te stellen. In het onderwijs wordt actiever gehandhaafd op de verplichting om een leerlingenraad te hebben. Maatschappelijke organisaties van betrokken burgers worden gestimuleerd en betrokken bij het beleid.

Meer maatwerk vanuit de gemeenten

Ook wil GroenLinks dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren. Of het nu gaat om het helpen van mensen bij het vinden van werk of om de zorg voor jongeren. Om dit mogelijk te maken kan een deel van de taken die nu nog bij de provincies liggen, worden overgedragen aan gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten genoeg geld en mankracht hebben om dit goed te kunnen uitvoeren. Kleinere gemeenten zullen meer moeten samenwerken. GroenLinks vindt het belangrijk dat er lokaal draagvlak is voor het herindelen van gemeenten.