Wij willen:

  • Een einde aan (verborgen) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen;
  • Gelijk loon voor hetzelfde werk en meer vrouwen in topposities;
  • Herwaardering van onbetaald werk en eerlijker verdeling van zorgtaken.

GroenLinks is van oorsprong een emancipatiepartij die opkomt voor de rechten van vrouwen. De rechten van vrouwen lijken inmiddels met algemene wetgeving goed geregeld. Maar in de praktijk zijn er nog altijd grote verschillen in positie en kansen voor vrouwen en mannen in onze samenleving. GroenLinks wil dit veranderen.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld. Zij hebben vaker te maken met intimidatie, op straat of op de werkvloer zoals de #metoo-beweging liet zien. Doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in topposities in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur, blijft het vrouwelijk perspectief ondergeschikt en maken vrouwen minder snel carrière. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en het maken van beleid wordt het perspectief van vrouwen vaak minder of zelfs niet meegenomen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met gevoelens van onveiligheid bij de aanleg van een park. Zelfs in de medische wereld wordt onderzoek vaak alleen op mannen gedaan, terwijl medicijnen vaak andere uitwerkingen hebben op vrouwen.

Naast deze bijna verborgen verschillen in positie tussen mannen en vrouwen, is er ook sprake van duidelijk zichtbare ongelijkheid. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen voor exact hetzelfde werk. Dit hardnekkige probleem zorgt er mede voor dat slechts 62% van de vrouwen zijn economisch zelfstandig is, dat is veel minder dan bij mannen (ruim 80%). Het gevolg is dat vrouwen vaak afhankelijk zijn van hun partner, met alle gevolgen van dien in hun relatie of als een relatie eindigt. Zij komen vaker in de bijstand en leven vaker in armoede. Daarom is het belangrijk dat meer vrouwen een betaalde baan hebben waarmee ze genoeg verdienen om onafhankelijk te zijn, én dat vrouwen evenveel betaald krijgen als mannen. Aangezien dit niet vanzelf verandert, heeft GroenLinks samen met PvdA, SP en 50+ in 2019 een initiatiefwet ingediend waardoor het wettelijk verplicht wordt voor grote bedrijven om vrouwelijke werknemers evenveel te betalen als mannelijke werknemers.

Ook het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is nog altijd erg laag: in Nederland ligt het aantal vrouwen in raden van bestuur van bedrijven op ongeveer 12 procent. En van alle Europese landen heeft Nederland de minste vrouwen met een managementpositie. GroenLinks is voor de invoering van een quotum om dit patroon te doorbreken en het aantal vrouwen in topposities omhoog te krijgen.

In heterogezinnen nemen vrouwen nog altijd veel meer zorgtaken op zich dan mannen. Ook verlenen ze veel vaker mantelzorg. Dit onbetaalde werk moet gewaardeerd worden en gelijker verdeeld tussen mannen en vrouwen. Het moet makkelijker worden om werk en zorg te combineren zodat je voldoende kan verdienen om economisch zelfstandig te zijn, ook als je zorg voor kinderen draagt. Daarvoor wil GroenLinks goede, gratis kinderopvang voor alle kinderen, beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof en snelle invoering én uitbreiding van het kraamverlof voor vaders en meemoeders. Nu is het voor mensen met een laag inkomen nog weinig aantrekkelijk om te kiezen voor veel verlof of kinderopvang. Vooral vrouwen werken hierdoor vaak minder dan ze zouden willen.

Ook willen wij dat werknemers het recht krijgen om thuis te werken. Zo ontstaat meer flexibiliteit voor ouders, bijvoorbeeld om ’s middags thuis te zijn als de kinderen uit school komen, om het werk vervolgens ’s avonds af te maken. Zo kunnen jonge ouders er makkelijker voor kiezen om zorgtaken in huis gelijker te verdelen. Dat draagt bij aan de economische en onafhankelijke positie van vrouwen.