Internet is de plaaggeest van dictators en de muze van uitvinders. Een moderne democratie en een creatieve economie leven van bytes en breedband. GroenLinks staat voor internetvrijheid. Mensen moeten toegang hebben tot het hele internet: in Nederland, in Europa, en in landen zoals Iran of China waar dat niet vanzelfsprekend is.

Netneutraliteit verzekeren

De vrijheid van internetgebruikers staat onder druk, onder andere door plannen om de netneutraliteit te beperken. Als initiatiefnemer van de Nederlandse netneutraliteit is GroenLinks daar fel op tegen. We proberen om de netneutraliteit in heel Europa te garanderen: gelijke behandeling van alle informatie die over internet stroomt.

GroenLinks wil de vrijheid van meningsuiting en het brief- en telefoongeheim uitbreiden. Die moeten ook expliciet gelden voor communicatie via internet, e-mail en directe berichten via sociale media. Dit willen we vastleggen in de grondwet.

Privacy beschermen

Dankzij klokkenluider Edward Snowden is nu bekend dat inlichtingendiensten, de Amerikaanse NSA voorop, alles over ons willen weten. GroenLinks verdedigt jouw privacy. In het Europees Parlement knokken we voor sancties tegen de datagraaierij van de VS en andere landen. We bepleiten dat Snowden asiel krijgt in de EU. We ijveren voor een veilige Europese cloud. We verzetten ons ertegen dat de Nederlandse veiligheidsdiensten gegevens ongelezen mogen doorspelen naar het buitenland.

Onze Groene fractie boekt successen. We voerden het verzet aan tegen het antipiraterijverdrag ACTA, dat internetproviders tot politieagenten van het internet dreigde te maken. We kregen ook steun van het Europarlement voor een wetsvoorstel dat persoonlijke gegevens beter beschermt. De nieuwe wet zorgt voor meer eenvormigheid en meer samenwerking tussen toezichthouders. Dat is in het voordeel van burgers en van bonafide bedrijven.

In de Tweede Kamer heeft GroenLinks een wetsvoorstel ingediend om de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens af te schaffen. Zo beschermen we de privacy van iedereen in Nederland.

Open source en open standaarden

Een duurzame en moderne kenniseconomie heeft een innovatieve en dynamische ICT-sector nodig. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat technieken uitgewisseld kunnen worden en dat kennis voor iedereen beschikbaar komt. GroenLinks is daarom voorstander van open source software en open standaarden en tegenstander van software-octrooien. Octrooien houden software gesloten. Dit is vooral gunstig voor grote softwarebedrijven en een belemmering voor kleine bedrijven die nieuwe uitvindingen doen. Daarom wil GroenLinks software octrooivrij houden, de overheid laten overstappen op open source software, en de overheid gebruik laten maken van open standaarden.

Mediawijsheid

Tot slot wil GroenLinks dat kinderen en jongeren kritisch en weloverwogen leren omgaan met internet en andere (sociale) media. Zij moeten onderwijs krijgen over de mogelijkheden en de risico’s. GroenLinks wil daarom media-educatie opnemen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs als een van de kerndoelen (richtlijnen van de overheid wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen).