Nergens in Europa is er zo weinig natuur over als in Nederland. Toch houdt het kabinet vast aan bezuinigingen op de uitgaven aan natuur. GroenLinks vindt dat zorgelijk. We vechten voor het herstel en behoud van ons natuurlijk erfgoed.

Dat doen we bijvoorbeeld door in de stad Utrecht, in de provincie en in de Tweede Kamer te strijden tegen de verbreding van de A27, in het landgoed en natuur- en wandelgebied Amelisweerd. Het kappen van Amelisweerd om de snelweg nóg verder uit te breiden, staat symbool voor hoe de overheid al jarenlang naar natuur kijkt.

Door te investeren in een nationaal netwerk van onderling verbonden natuurgebieden, kunnen we de biodiversiteit beschermen. Bovendien heeft natuur een bewezen positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook is investeren in natuur van economische waarde. Met name krimpgebieden bieden goede mogelijkheden voor de combinatie van natuur en recreatie.

Op aandringen van GroenLinks zijn de Marker Wadden gerealiseerd. Dit zijn natuureilanden die in samenwerking tussen de overheid, bedrijven en particuliere organisaties worden aangelegd in het Markermeer. Daarmee wordt voorkomen dat het Markermeer verder dicht slibt en planten- en dierensoorten uitsterven.

Natuurnetwerk Nederland

GroenLinks wil investeren in een nationaal netwerk van onderling verbonden natuurgebieden.

Natuurnetwerk Nederland moet wat ons betreft dan ook zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Dit is een netwerk van waardevolle natuurgebieden in heel Nederland. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, zijn planten en dieren beter bestand tegen negatieve milieueffecten. Op die manier kunnen we de biodiversiteit versterken en behouden.

Bij het beschermen van natura 2000 gebieden is het van belang dat er bufferzones gecreëerd worden om deze gebieden heen. Natura 2000 gebieden zijn gebieden die wettelijk beschermd zijn tegen een te hoge hoeveelheid stikstof in de lucht. Lees hier meer over onze opvattingen op gebied van stikstof.