Dat zien we terug in de doorrekening van het CPB en PBL. We investeren het meest in onderwijs, verminderen het meest de CO2-uitstoot en zorgen voor de grootste daling van fijnstof. Ook scoren we het beste op dierenwelzijn en laten we de energierekening het minst stijgen.

Meeste investeringen in onderwijs

Van alle partijen investeert GroenLinks het meest in onderwijs. En dat is hard nodig. Want de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, het lerarentekort groeit, en leraren worden structureel onderbetaald. Dat betekent dat leraren soms zelfs voor klassen van 60 kinderen staan, dat kinderen naar huis worden gestuurd of dat stagiaires in hun eentje voor de klas worden gezet. En kinderen uit minderbedeelde gezinnen worden hierdoor het hardst geraakt. GroenLinks wil structureel meer geld naar het onderwijs, de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs dichten, meer ondersteuning voor leraren om administratiedruk te verlichten, meer vaste contracten, meer autonomie voor leraren en het vak voor de ‘stille reserve’, de mensen met lesbevoegdheid die niet in het onderwijs werken, weer aantrekkelijk maken.

Onderwijs

Meeste CO2-reductie

De eerste gevolgen van de klimaatcrisis zijn al merkbaar. En zolang we CO2 blijven uitstoten zal het klimaat verder opwarmen en zal de ernst van de effecten toenemen. We moeten dus alles op alles zetten om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen. En dat doen we ook: als je al onze plannen bij elkaar optelt, bereiken we 63 procent minder CO2-uitstoot in 2030! Dat is veel meer dan het huidige kabinetsdoel van 49 procent. En veel meer dan andere partijen volgens het PBL met hun programma’s behalen. En de VVD – die zijn klimaatplannen niet liet doorrekenen waarom wij het maar voor ze hebben gedaan – haalt zelfs maar 41 procent met zijn huidige plannen.

VVD doelen klimaatwet overzicht

Meeste duurzame energie

Om de klimaatdoelen te halen, zet GroenLinks vol in op duurzame energie. Een stuk meer dan andere partijen. De berekening van het PBL laat zien dat we al in 2030 op een aandeel van 46 procent duurzame energie kunnen zitten – een stuk meer dan de koers van het huidige kabinet: 25 procent groene energie in 2030. Om die 46 procent te halen zetten we vol in op wind op zee. En we gaan 20 miljoen zonnepanelen extra neerleggen. Woningen, bedrijfspanden, overheidsgebouwen. Op steeds meer daken ligt straks een zonnepaneel. En daarnaast investeren we in technologieën als groene waterstof.

Meer duurzame energie

Grootste vermindering van fijnstof in de lucht

De lucht die we elke dag inademen in Nederland, is vervuild. En dat veroorzaakt ziekten als astma, COPD en longkanker en zorgt voor 12.000 doden per jaar. De opwek van fossiele energie, autoverkeer, de industrie, bio-industrie, luchtvaart en scheepvaart dragen allemaal bij aan die vervuilde lucht. GroenLinks doet er alles aan om de lucht schoner te krijgen. Onder meer door fijnstof aan te pakken. Met onze plannen – zoals meer OV, minder auto’s, meer duurzame energie, halvering van de veestapel en een vliegbelasting – zal de concentratie schadelijke fijnstof in de lucht flink dalen.

Grootste daling fijnstof

Meeste dierenwelzijn

De intensieve veehouderij brengt veel problemen met zich mee. Dierenleed, vervuilend mestoverschot, gevaren voor de volksgezondheid (zoals ziek worden of juist resistent door antibioticagebruik en de kans op uitbraak van ziekten zoals de vogelgriep)en de uitstoot van CO2 en stikstof. Ook ontstaan er problemen over de grens omdat er op grote schaal ontbossing plaatsvindt, om sojaplantages aan te leggen voor veevoer. We kunnen er niet omheen: de veestapel moet gehalveerd. In plaats van een oneerlijk systeem waar de samenleving, de natuur én de boer de dupe van zijn, moeten we gaan voor een systeem waarin natuur en het boerenbedrijf hand in hand gaan. Van de partijen die de plannen lieten doorrekenen, scoort GroenLinks het beste.

Dierenwelzijn

Laagste energierekening

Nederland moet duurzamer. We hebben simpelweg geen andere keuze. Maar klimaatbeleid kost wel geld. Die kosten willen we graag eerlijk verdelen. Tot nu toe kwam de rekening vooral bij gewone mensen en mkb’ers terecht, en werden mensen met lage inkomens harder in hun portemonnee getroffen. Dat vinden wij oneerlijk. Wij vinden dat de rekening moet liggen bij de grote vervuilers en mensen met topinkomens. De berekeningen van het PBL laten zien dat bij ons de energierekening voor huishoudens het laagst blijft.

Besparing energierekening

Meeste verlaging arbeidskosten

Het midden- en kleinbedrijf vormt het economisch hart van Nederland. Maar de overheid hielp juist jarenlang grote bedrijven met lage belastingen en soepele regels. Op hun beurt ontweken die massaal belasting, verplaatsten ze banen naar het buitenland en waren ze vaak niet bereid om te verduurzamen. Wij vinden dat oneerlijk. Het MKB is de banenmotor van Nederland, en als we koploper willen worden in de groene economie, hebben we ondernemend Nederland keihard nodig. GroenLinks kiest er dan ook voor financiële ondersteuning en groene investeringen terecht te laten komen bij het midden- en kleinbedrijf. Uit de berekeningen blijkt dat alleen bij GroenLinks de arbeidskosten voor ondernemers omlaag gaan. Goed nieuws voor het MKB, voor wie personeel vaak de grootste kostenpost is.

Arbeidskosten

Staatsschuld loopt het minst op

Het goede nieuws is dat we al die mooie plannen gewoon kunnen betalen. We hoeven de staatsschuld maar minimaal op te laten lopen om een eerlijke en duurzame samenleving te verwezenlijken. De staatsschuld loopt bij ons het minst op, vergeleken met de andere linkse partijen. En er is maar een heel klein verschil met VVD en CDA, terwijl in hun plannen juist wordt bezuinigd op sociale voorzieningen en op klimaatbeleid. Terwijl multinationals en mensen met een goedgevulde portemonnee bij deze partijen beter af zijn. Dat doen wij liever anders. We willen eerlijk delen.

Staatsschuld

Stem 17 maart GroenLinks 💚